• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Zwroty i reklamacje

 I. Użyte w regulaminie określenia oznaczają

 1. „Angloville” – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, zwana dalej Organizatorem Kursu.
 2. „Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem https://angloville.pl/ dotyczący programów doskonalenia języka angielskiego.
 3. „Kurs” - usługi oferowane przez Angloville;
 4. „Klient” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 5. „Konsument”- osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. „Strony” – Klient/Konsument i Angloville łącznie
 7. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin
 8. „Regulamin uczestnictwa” – oznacza regulamin dostępny na Serwisie Internetowym angloville.pl, i jest akceptowany przy procesie rejestracji na wybrany kurs
 9. „Administrator” – osoba fizyczna administrująca Serwis
 10. „Dane” – dane użytkowe Klienta/Konsumenta podawane w trakcie rejestracji
 11. „Użytkownik” – Klient/Konsument/osoba przeglądająca Serwis Internetowy angloville.pl

II. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki do Angloville w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville.
 3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@angloville.pl

III. Zwroty / Rezygnacje z Kursu

 1. Angloville przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę za Kurs.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nieobecności Uczestnika na szkoleniu, wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego zapisu nie stosuje się w stosunku do Klientów będących Konsumentami.
 3. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami, którzy zarejestrowali się samodzielnie poprzez formularz zgłoszeniowy na angloville.pl, jeżeli rezygnacja nastąpi:
  • a) do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
  • b) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville.
  • c) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody.
 4. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami, zarejestrowanymi przez pośrednika za pomocą formularza zgłoszeniowego na angloville.pl, jeżeli rezygnacja nastąpi:
  • a) Do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
  • b) Po 14 dniach od daty rejestracji i do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty pomniejszonej o 350 zł brutto, będące kosztem obsługi rezerwacji zewnętrznych.
  • c) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville.
  • d) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody.
 5. Brak wniesienia opłaty za Kurs zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu Uczestnictwa, oznacza rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i rezygnację z Kursu.
 6. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville lub elektronicznie na adres email: biuro@angloville.pl.
 7. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Angloville lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Angloville z kursu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie.

IV.  Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnianie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.