1. Angloville
 2. Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego Angloville – Angielska Wioska

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Serwisu Internetowego, dotyczącego Kursów doskonalenia języka angielskiego, organizowanych przez Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000541765, NIP: 6572916430, REGON: 360712701, dostępnego pod adresem angloville.pl.
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem Serwisu Internetowego, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • „Angloville” – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000541765, NIP: 6572916430, REGON: 360712701, zwana dalej Organizatorem Kursu.
 • „Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem https://angloville.pl/
 • „Kurs” – usługi oferowane przez Angloville;
 • „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • „Konsument”- osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • „Strony” – Klient/Konsument i Angloville łącznie
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin
 • „Regulamin uczestnictwa” – oznacza regulamin dostępny na Serwisie Internetowym pl, i jest akceptowany przy procesie rejestracji na wybrany kurs
 • „Administrator” – osoba fizyczna administrująca Serwis
 • „Dane” – dane użytkowe Klienta/Konsumenta podawane w trakcie rejestracji
 • „Użytkownik” – Klient/Konsument/osoba przeglądająca Serwis Internetowy angloville.pl
 1. Usługi serwisu świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie ogólnodostępne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), oraz przeglądarek urządzeń mobilnych.
 3. W działalności Serwisu, mogą następować chwilowe przerwy związane między innymi z konserwacją, lub dodawaniem informacji na stronie, o czym Użytkownicy, w miarę możliwości będą informowani przez Administratora strony
 4. Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem
 5. Regulamin Uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej angloville.pl

II.Usługi

Angloville prowadzi Serwis, za pomocą którego przedstawia działalność dotyczącą organizacji kursów języka angielskiego.

 

III.Płatności

 1. Informacje związane z płatnościami dostępne są w „Regulaminie uczestnictwa” dostępnym na stronie internetowej angloville.pl. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

IV.Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na angloville.pl i angielskawioska.pl a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient/Konsument pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@angloville.pl .

V.Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres kontakt@angloville.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu, w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail