Regulamin Serwisu Internetowego Angloville – Angielska Wioska

 I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Serwisu Internetowego, dotyczącego Kursów doskonalenia języka angielskiego, organizowanych przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, dostępnego pod adresem angloville.pl.
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem Serwisu Internetowego, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • „Angloville” – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, zwana dalej Organizatorem Kursu.
  • „Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem https://angloville.pl/
  • „Kurs” - usługi oferowane przez Angloville;
  • „Klient” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • „Konsument”- osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • „Strony” – Klient/Konsument i Angloville łącznie
  • „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin
  • „Regulamin uczestnictwa” – oznacza regulamin dostępny na Serwisie Internetowym angloville.pl, i jest akceptowany przy procesie rejestracji na wybrany kurs
  • „Administrator” – osoba fizyczna administrująca Serwis
  • „Dane” – dane użytkowe Klienta/Konsumenta podawane w trakcie rejestracji
  • „Użytkownik” – Klient/Konsument/osoba przeglądająca Serwis Internetowy angloville.pl
 1. Usługi serwisu świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie ogólnodostępne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), oraz przeglądarek urządzeń mobilnych.
 3. W działalności Serwisu, mogą następować chwilowe przerwy związane między innymi z konserwacją, lub dodawaniem informacji na stronie, o czym Użytkownicy, w miarę możliwości będą informowani przez Administratora strony
 4. Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem
 5. Regulamin Uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej angloville.pl

 II.Usługi

 Angloville prowadzi Serwis, za pomocą którego przedstawia działalność dotyczącą organizacji kursów języka angielskiego.

 III.Płatności

 1. Informacje związane z płatnościami dostępne są w „Regulaminie uczestnictwa” dostępnym na stronie internetowej angloville.pl. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

 IV.Prywatność i poufność

 1. Angloville gromadzi i przetwarza podane przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Angloville w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji, a także jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę- w celach marketingowych dotyczących Usług/Towarów podmiotów współpracujących. Kontakt: biuro@angloville.pl.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa w zakresie opisanym w pkt. 2.
 4. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia.
 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 7. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

 V.Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na angloville.pl i angielskawioska.pl a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient/Konsument pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@angloville.pl .

 VI.Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres biuro@angloville.pl .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 4. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu ,w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.