• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Regulamin Uczestnictwa w wyjazdowym Kursie językowym za granicą

Regulamin Uczestnictwa w wyjazdowym Kursie językowym za granicą

Program dla Dorosłych oraz Program dla Dzieci i Młodzieży

 

§1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług szkoleniowych przez Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122;
 • zasady organizacji Imprezy Turystycznej, świadczonej przez Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541765, REGON: 360712701, NIP: 6572916430, kapitał zakładowy: 5.000 PLN oraz wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 119/15 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz posiada Gwarancję Ubezpieczeniową dla Touroperatorów wykupioną w TU Europa – polisa nr GT 381/2018, ważną do 14.09.2019 r.

Każda osoba korzystająca z Kursu oraz Imprezy Turystycznej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować przed zawarciem Umów. Akceptacja Regulaminu oznacza zobowiązanie Klienta oraz Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§2 [Definicje]

 1. „Organizator Kursu” lub „Angloville” – Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122.
 2. „Organizator Imprezy Turystycznej” – Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541765, REGON: 360712701, NIP: 6572916430, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 119/15, będący organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu,
 3. „Organizatorzy”– Organizator Kursu oraz Organizator Imprezy Turystycznej wspólnie.
 4. „Kurs” – usługi nauczania języka angielskiego oferowane przez Organizatora Kursu.
 5. „Impreza Turystyczna” – usługi oferowane przez Organizatora Imprezy Turystycznej obejmujące zorganizowanie noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów lub Uczestników, odpowiedniej opieki dla niepełnoletnich Uczestników na czas trwania Kursu.
 6. „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorami umowę na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowę o usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej.
 7. „Konsument” – Klient lub Uczestnik, będący osobą fizyczną, zawierający z Organizatorami odpowiednio umowę na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowę o usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. „Uczestnik” – osoba fizyczna powyżej 18. roku życia uczestnicząca w Kursie oraz biorąca udział w Imprezie Turystycznej w ramach programu dla dorosłych albo osoba fizyczna poniżej 18. roku życia uczestnicząca w Kursie oraz biorąca udział w Imprezie Turystycznej programu dla dzieci i młodzieży za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 9. „Strony” – Klient, Organizator Kursu, Organizator Imprezy Turystycznej łącznie.
 10. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Organizatorów pod adresem www.angloville.pl zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego wraz z Imprezą Turystyczną.
 11. „Ubezpieczyciel” – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002736, REGON: 272324625, NIP: 8951007276, kapitał zakładowy: 37.800 000 PLN.
 12. „Umowy” – oznaczają łącznie umowę o odpłatne świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu zawartą z Organizatorem Kursu oraz umowę o świadczenie usług turystycznych w ramach Imprezy Turystycznej zawartą z Organizatorem Imprezy Turystycznej, zawarte na odległość.
 13. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

§3 [Usługi]

 1. Organizatorzy prowadzą Serwis, za pomocą którego oferują organizację Kursu języka angielskiego połączonego z Imprezą turystyczną zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: www.angloville.pl.
 2. Kursy wyjazdowe w Anglii, Irlandii oraz na Malcie są obsługiwane na miejscu również przez koordynatorów/współpracowników spółki Angloville International Ltd (adres: St Mary’s College, Emmet Place, Youghal, Co Cork P36 N796, Irlandia) posiadającej numer identyfikacji podatkowej: 3458878JH oraz numer rejestrowy: 596977 („Angloville International Ltd”).
 3. Organizatorzy udzielą Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu, w szczególności publikując szczegółowe informacje na stronie: www.angloville.pl.

§4 [Zgłoszenia]

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta lub Uczestnika z Kursu oraz Imprezy Turystycznej jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: www.angloville.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu. Za osoby niepełnoletnie wszelkie czynności podejmują przedstawiciele ustawowi osoby małoletniej, a w szczególności czynności w zakresie rezerwacji lub zakupu Kursu oraz Imprezy Turystycznej oraz zawarcia Umów.
 2. Klient przesyłając do Organizatorów formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu.
 3. Rezerwacja Kursu wraz z Imprezą Turystyczną zostanie potwierdzona przez Organizatorów pisemnie lub drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatorów poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego od Klienta (wraz z akceptacją Regulaminu).
 4. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatorów, dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowy na świadczenie usług turystycznych w ramach Imprezy Turystycznej na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku wyczerpania ilości miejsc na dany Kurs, Organizatorzy przyjmują dalsze rezerwacje zainteresowanych Klientów/Uczestników na listę rezerwową, informując o tym Klienta. Udział w Kursie osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.
 6. Klient może przenieść na innego Klienta lub Uczestnika udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa i obowiązki z tytułu zawartych Umów, jeżeli osoba ta jednocześnie przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umów, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza zgłoszeniowego i akceptację Regulaminu w Serwisie. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatorów, jeśli Klient zawiadomi ich o tym, a osoba przejmująca prawa i obowiązki dostarczy formularz zgłoszeniowy w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed planowaną datą wyjazdu. Za uiszczenie ceny Kursu oraz Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika Kursu oraz Imprezy Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki odpowiadają solidarnie.

§5 [Opłaty]

 1. Organizatorzy dopuszczają następujące formy zapłaty za udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej: przelew na rachunek bankowy Organizatorów, wskazany poniżej albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. Łączna kwota pobierana przez Organizatorów przedstawiona jest we właściwej dla każdego Kursu zakładce „Cennik” znajdującej się w Serwisie oraz w Załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu, a także potwierdzana w korespondencji mailowej potwierdzającej rezerwację.
 3. Opłata stanowiąca wynagrodzenie dla Organizatora Kursu pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta, przedstawiona jest w Załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Kursu”, wyrażona w złotych brutto.
 4. Opłata stanowiąca wynagrodzenie dla Organizatora Imprezy Turystycznej, pobierana z tytułu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej w trakcie trwania Kursu, przedstawiona jest w Załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Imprezy Turystycznej”, wyrażona w złotych brutto.
 5. Organizatorzy oświadczają, że świadczą swoje usługi wyłącznie w modelu pakietowym, co oznacza, iż usługi szkoleniowe w ramach Kursu są świadczone wyłącznie w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Z tego powodu wykupienie Kursu oznacza także konieczność wykupienia Imprezy Turystycznej w trakcie trwania Kursu.
 6. Klient zobowiązuje się wnieść:
 1. opłatę za Kurs do Organizatora Kursu, w wysokości określonej w wysokości określonej w Załączniku nr 1 albo 2 do Regulaminu, wedle rezerwacji, której dokonał, w ciągu 7 dni od momentu otrzymania, drogą elektroniczną lub pisemną, potwierdzenia rezerwacji od Organizatora Kursu.

Opłata za Kurs będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN.

2. opłatę za Imprezę Turystyczną do Organizatora Imprezy Turystycznej, w wysokości określonej w Załączniku nr 1 albo 2 do Regulaminu, wedle rezerwacji, której dokonał, najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Kursu i Imprezy Turystycznej.

Opłata za Imprezę Turystyczną będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora Imprezy Turystycznej o numerze: 68 1240 1372 1111 0010 6172 5169. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN

 1. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta będącego Konsumentem, wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę , może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków.
 2. Dla Klientów nie będących Konsumentami, faktury za Kurs zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres e-mail Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia Kursu, na co Klient wyraża zgodę.
 3. Organizatorzy, potwierdzają otrzymanie wpłaty za Imprezę Turystyczną fakturą zaliczkową VAT Marża.
 4. Faktura zaliczkowa za Imprezę Turystyczną zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co klient wyraża zgodę.
 5. Faktura zaliczkowa potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty za Imprezę Turystyczną jest jednocześnie fakturą końcową.
 6. Rezygnacja Klienta lub Uczestnika ze wszystkich lub niektórych świadczeń objętych Kursem oraz Imprezą Turystyczną z powodów leżących po stronie Klienta pomimo tego, iż każdy z Organizatorów był gotów do wykonania tych świadczeń zgodnie z łączącą go z Klientem umową, nie uprawniają do zwrotu uiszczonych opłat. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 7. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu na rzecz Kursu oraz Imprezy Turystycznej, następujących danych: imię, nazwisko, data i miejsce Kursu.
 8. Za datę uiszczenia opłat przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego odpowiednio Organizatora Kursu oraz Organizatora Imprezy Turystycznej. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 9. Uczestnictwo w Kursie oraz towarzyszącej mu Imprezie Turystycznej możliwe jest dopiero po wpłaceniu opłaty za Kurs oraz Imprezę Turystyczną w pełnej wysokości.

§6 [Rezygnacja z Kursu oraz Imprezy Turystycznej. Odstąpienie od Umowy]

 1. Organizatorom przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator Kursu zobowiązuje się zwrócić Klientowi na jego rachunek bankowy otrzymaną opłatę za Kurs, a Organizator Imprezy Turystycznej otrzymaną opłatę za Imprezę Turystyczną.
 2. W przypadku rezygnacji z Kursu i Imprezy Turystycznej po ich rozpoczęciu albo nieprzystąpieniu Uczestnika do Kursu albo nieobecności Uczestnika w trakcie Kursu z winy Uczestnika wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunku do Klientów będących Konsumentami.
 3. Organizatorzy umożliwiają zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczeniowej od tzw. Kosztów Rezygnacji z udziału w Kursie i Imprezie Turystycznej.
 4. Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji Uczestnika zapewnianego przez Ubezpieczyciela (wariant Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 100%). Ubezpieczenie to pozwala odzyskać 100% kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. Pełne warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji 100% są dostępne pod adresem Ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/uploads/files/Produkty/OWU/OWU_Koszty_Rezygnacji_11.2017.pdf.
 5. W przypadku rezygnacji Klienta z Kursu, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatorów (np. odwołanie Kursu), Organizatorzy mogą od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania Umów łączących ich z Klientem. Dla Klientów, nie będących Konsumentami, Organizatorzy zwracają wpłaconą opłatę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji. Wysokość potrącenia jest taka sama dla wszystkich oferty programów dla młodzieży i dzieci oraz programów dla dorosłych i jest uzależniona od daty rezygnacji. Wynosi ona odpowiednio:
 • dla Organizatora Kursu:
 1. do 60 dni przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca 100 % uiszczonej opłaty;
 2. pomiędzy 59 a 30 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 50% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 3. pomiędzy 29 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 70% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 4. pomiędzy 13 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 90% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs.
 • dla Organizatora Imprezy Turystycznej:
 1. do 60 dni przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Imprezy Turystycznej zwraca 100% uiszczonej opłaty,
 2. pomiędzy 59 a 30 przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Imprezy Turystycznej zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Imprezy Turystycznej w wysokości 50% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną;
 3. pomiędzy 29 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Imprezy Turystycznej zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Imprezy Turystycznej w wysokości 70% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną;
 4. pomiędzy 13 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Imprezy Turystycznej zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Imprezy Turystycznej w wysokości 90% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną.
 5. Postanowienia z ust. 5 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, o ile koszty rezygnacji wskazane w ust. 5 powyżej byłyby większe niż te obliczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach zwrot kosztów z powodu rezygnacji będą regulowały przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Brak wniesienia opłaty za Kurs w terminie 7 dni od momentu otrzymania, drogą elektroniczną lub pisemną, potwierdzenia rezerwacji od Organizatorów uprawnia Organizatorów do anulowania rezerwacji. Brak opłaty za Imprezę Turystyczną na 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem uprawnia Organizatorów do anulowania rezerwacji.
 7. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Organizatora Kursu lub elektronicznie na adres email: kontakt@angloville.pl.
 8. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 9. Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług turystycznych.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, o którym mowa w pkt. 9, Konsument może przesłać Organizatorowi Kursu oświadczenie o odstąpieniu listownie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane § 13 Regulaminu. Odstąpienie od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, o którym mowa w pkt. 9, nie przysługuje, jeżeli Organizator Kursu wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.
 12. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 11, Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez Organizatora Kursu do chwili odstąpienia, jeśli Organizator Kursu na żądanie Konsumenta rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu wskazanego w pkt. 9.

§7 [Reklamacje]

 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@angloville.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta i Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu ich otrzymania przez Organizatorów.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Klient może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§8 [Prywatność i poufność]

 1. Organizatorzy w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzą i przetwarzają podane przez Klientów dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umów. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizatorzy są administratorami danych osobowych i dochowują najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta i Uczestnika przetwarzane są w celu świadczenia usług wynikających z Umów oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratorów danych.
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestnika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług objętych Regulaminem, tj.:
 • w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Klienta lub Uczestnika opłat z tytułu korzystania z Serwisu;
 • w sytuacji, gdy angażowane są osoby trzecie do realizacji Umów w imieniu Organizatorów w związku z wykonaniem Umów; w takich przypadkach Organizatorzy pozostają odpowiedzialni za ochronę danych osobowych Klienta i Uczestnika;
 • w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.
 1. Klient lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania. Oświadczenia w tym zakresie prosimy składać na adres e-mail: kontakt@angloville.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia usług objętych Regulaminem. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty wspierające funkcjonowanie Serwisu (także z państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony), a także PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, Angloville International Ltd, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu oraz Tutlo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 2. Dane osobowe Klienta lub Uczestnika mogą być wykorzystywane przez Operatorów do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Operatorów lub osób trzecich albo za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta lub Uczestnika odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 3. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo, zrobionych podczas Kursu, dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby zdjęcie Uczestnika lub materiał wideo z wizerunkiem Uczestnika pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo lub pisemnie przed Kursem.

§9 [Odpowiedzialność]

 1. Organizator Imprezy Turystycznej ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Imprezy Turystycznej. Organizator Kursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Kursu.
 2. Organizatorzy zobowiązują się do zrealizowania świadczeń wynikających z Umów łączących ich z Klientami z zachowaniem należytej staranności kupieckiej i ponoszą odpowiedzialność za należyte przygotowanie Kursu oraz Imprezy Turystycznej.
 3. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umów łączących ich z Klientami na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie o usługach turystycznych.
 4. Organizator Imprezy Turystycznej dokonuje odpowiednich zgłoszeń każdej Imprezy Turystycznej, w której biorą udział niepełnoletni Uczestnicy do właściwych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Opiekę podczas Kursu oraz Imprezy Turystycznej sprawuje główny koordynator, kierownik i wychowawcy, którzy spełniają wymogi i kryteria określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie przeprowadzania zajęć programowych wymagających obecności lub nadzoru osób z dodatkowymi uprawnieniami, osoby takie zostają zapewnione.

§10 [Prawa i Obowiązki Klienta – Programy Młodzieżowe i dla Dzieci]

 1. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani wypełnić kartę kwalifikacyjną Organizatora Imprezy Turystycznej (której wzór Klient otrzyma od Organizatora Imprezy Turystycznej) i dostarczyć ją na miejsce zbiórki w Polsce lub bezpośrednio na miejsce odbywania się Imprezy Turystycznej, tj. kampusu. Brak dostarczenia karty kwalifikacyjnej Organizatorowi Imprezy Turystycznej upoważnia Organizatora Imprezy Turystycznej do rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych w ramach Imprezy Turystycznej niezwłocznie, tj. w dniu wyjazdu na Imprezę Turystyczną.
 2. Udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej wymaga ponadto wyrażenia pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego na karcie kwalifikacyjnej Organizatora Imprezy Turystycznej.
 3. Niepełnoletni Uczestnik musi być odebrany z miejsca odbywania się Imprezy Turystycznej, tj. kampusu lub z miejsca zbiórki w Polsce przez przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego upoważnioną. Oryginał upoważnienia, zawierający dane osobowe osoby upoważnionej (imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, informację przez kogo został wydany), musi być przekazany bezpośrednio do Organizatora Imprezy Turystycznej na miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej, tj. kampusie lub miejscu zbiórki w Polsce. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Zawierając Umowy Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika w pełni umożliwia udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej.
 5. Klient oświadcza również, że Uczestnik posiada ważne dokumenty, bez posiadania których nie może wziąć udziału w Imprezie Turystycznej tj.: (a) paszport lub dowód osobisty, (b) prawidłowo wypełniony oryginał karty kwalifikacyjnej Uczestnika, który należy wręczyć wychowawcom w dniu rozpoczęcia Kursu i Imprezy Turystycznej.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń koordynatorów, wychowawców, opiekunów, kierownika, osób wyznaczonych przez Organizatorów lub Angloville International Ltd do prowadzenia zajęć i form rekreacji, Regulaminów obowiązujących podczas Imprezy Turystycznej, przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży obowiązujących w państwie, w którym odbywa się Kurs i Impreza Turystyczna. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, posiadania i zażywanie narkotyków oraz środków narkotyzujących typu “dopalacze”, posiadanie lub spożywanie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy lub miejsca Imprezy Turystycznej.
 7. Jeśli Uczestnik korzysta z transportu organizowanego przez Organizatora Imprezy Turystycznej, to jest on zobowiązany stawić się na miejscu zbiórki w miejscu i czasie określonym w informacji organizacyjnej przekazanej przez Organizatorów w formie elektronicznej lub telefonicznej na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu.
 8. W informacji organizacyjnej podaje się: (a) datę wyjazdu, (b) miejsce zbiórki, (c) godzinę zbiórki, (d) planowany termin i godzinę przyjazdu na miejsce organizacji Kursu i Imprezy Turystycznej, (e) planowaną godzinę zakończenia Kursu w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej, tj. kampusie, (f) planowaną godzinę przyjazdu w dniu powrotu na miejsce zbiórki w Polsce.
 9. Organizator Imprezy Turystycznej udostępnia przedstawicielom ustawowym Uczestników, kontakt bezpośredni z osobą głównym koordynatorem Imprezy Turystycznej poprzez przesłanie w wiadomości mailowej numer telefonu głównego koordynatora Imprezy Turystycznej.
 10. Uczestnik, który łamie regulamin Kursu lub kampusu, uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie kursu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatora Kursu lub Organizatora Usług Turystycznych lub Angloville International Ltd lub innych osób obecnych w miejscu, w którym organizowany jest Kurs, może zostać usunięty przez Organizatorów lub Angloville International Ltd z Kursu oraz Imprezy Turystycznej po trzykrotnym udokumentowanym pisemnym upomnieniu od Angloville lub Angloville International Ltd, bez możliwości otrzymania zwrotu poniesionych kosztów lub kontynuacji Kursu w tym lub innym terminie. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, Klient jest zobowiązany do odebrania Uczestnika z miejsca Imprezy Turystycznej niezwłocznie. Jako miejsce Imprezy Turystycznej jest rozumiany kampus, na terenie, którego odbywa się Kurs.
 11. Organizatorzy lub współpracownicy spółki Angloville International Ltd mogą sprawdzić stan zdrowia Uczestnika przez uprawnioną do tego osobę, tj. higienistkę, pielęgniarkę, lekarza, po uprzednim uzyskaniu na to zgody przedstawiciela ustawowego.
 12. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać wychowawcy/koordynatorowi/kierownikowi lub opiece medycznej uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Imprezy Turystycznej.
 13. Niedozwolone jest zachowanie Uczestnika, które stwarza zagrożenie dla innych Uczestników Kursu i Imprezy Turystycznej.

§11 [Prawa i Obowiązki Klienta – Programy dla Dorosłych]

 1. Zawierając Umowy Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika w pełni umożliwia udział w Kursie.
 2. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy zgłoszony przez niego Uczestnik uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie Kursu lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatorów lub Angloville International Ltd lub innych osób obecnych w miejscu przeprowadzanego Kursu, Uczestnik może zostać usunięty przez Organizatorów z Kursu i towarzyszących Kursowi usług turystycznych bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie.
 3. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać koordynatorowi z ramienia Organizatorów uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Kursu.
 4. Niedopuszczalne jest zachowanie Uczestnika, stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Kursu.
 5. Uczestnik, który łamie regulamin Kursu lub kampusu, uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie Kursu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatora Kursu lub Organizatora Usług Turystycznych lub Angloville International Ltd lub innych osób obecnych w miejscu, w którym organizowany jest Kurs, może zostać usunięty przez Organizatorów lub Angloville International Ltd po trzykrotnym udokumentowanym pisemnym upomnieniu od Angloville lub Angloville International Ltd, bez możliwości otrzymania zwrotu poniesionych kosztów lub kontynuacji Kursu w tym lub innym terminie.

§12 [Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej Umów, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania siły przyrody (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie), działania władzy państwowej (np. wojny, działania militarne, embarga), konflikty, rozruchy, strajki, które są niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację Umów, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartych Umów stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umów w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie Organizatora Kursu oraz Organizatora Imprezy Turystycznej.
 5. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów w zakresie w jakim zawarli umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu. W tym zakresie odpowiedzialność Organizatora Kursu za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest regulowana wyłączenie przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawą o prawach konsumenta.

§13 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawami autorskimi przysługującymi w całości Organizatorowi Kursu. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Organizatorów, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. Klient nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować treści dostępnych w Serwisie ani materiałów otrzymanych w ramach Kursu. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu, proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@angloville.pl

§14 [Zawiadomienia]

Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem poszczególnych umów i Regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Organizatorom osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres e-mailowy:

Dane korespondencyjne Organizatora Kursu :

Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa,

Św.Leonarda 1/8 25-311 Kielce

Tel: 607 729 464

E-mail: kontakt@angloville.pl

Dane korespondencyjne Organizatora Imprezy Turystycznej m.in. noclegów, wyżywienia i transportu:

Angloville Sp. z o.o.

Św.Leonarda 1/8

25-311 Kielce

Tel.: 607 729 464

E-mail:kontakt@angloville.pl

 

§15 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@angloville.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Kwestie sporne nie objęte Regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umów, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. W stosunku do Konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo na podstawie przepisów prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie Serwisu.

 

Uczestnik szkolenia oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, przyjęli do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie oraz Imprezie Turystycznej przejmują na siebie wszystkie dotyczące ich a określone w Regulaminie obowiązki.

Załącznik nr 1

Cennik programów – Angloville Junior International dla młodzieży w wakacje 2020:

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
Anglia
SUPER EARLY BIRD DO 31.03.20203 099,00 zł3 900,00 zł6 999,00 zł
EARLY BIRD DO 31.05.20203 299,00 zł3 900,00 zł7 199,00 zł
LATE APPLICATION OD 1.06.20203 599,00 zł3 900,00 zł7 499,00 zł
Malta
SUPER EARLY BIRD DO 31.03.20202 749,00 zł3 900,00 zł6 649,00 zł
EARLY BIRD DO 31.05.20202 899,00 zł3 900,00 zł6 799,00 zł
LATE APPLICATION OD 1.06.20203 099,00 zł3 900,00 zł6 999,00 zł

Organizatorzy mają prawo do wprowadzania zniżek i przecen o charakterze czasowym oraz udzielania zniżek za ponowne uczestnictwo w programach.

 

Załącznik nr 2

Cennik programów – Angloville International dla dorosłych

 

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

………………………, dn. ………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………….

(Imię i nazwisko konsumenta)

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(adres)

 

Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Św. Leonarda 1/8 25-311 Kielce

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………….,

zam.………………………………………………………………………………………………………………,

legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem serii ……………. nr ………………………………….., reprezentujący/a

………………………………………………………………………………………….., oświadczam, iż odstępuję od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość, z dnia ………………………. z Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.

……………………………………………………….

(czytelny podpis odstępującego )

 

 

 

Załącznik nr 4

 

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………..legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……… numer ………………………….. wydanym przez ……………………………………………………………………………….. upoważniam …………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby

upoważnionej) legitymującego(ą) się dowodem tożsamości seria ……… nr……………………………………. wydanym przez …………………………………….. do odbioru mojego dziecka ……………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w dniu……………………………….. z kampusu/miejsca zbiórki w Polsce*

 

………………………………… ….………………………………………

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*Niepotrzebne skreślić