Regulamin

Regulamin uczestnictwa kursu Angloville Weekend

1      

[Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O. O. Spółka Komandytowa,  ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122 .

Każda osoba korzystająca  z Kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad.

2

[Definicje]

 1. Angloville”  – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,  ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, zwana dalej Organizatorem Kursu lub Angloville.
 2. „Angloville Sp. z o.o.”– Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, NIP: 6572916430, organizator noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville Sp. z o. o. SP.K. na czas trwania Kursu w Gościńcu Kuklówka i Kuklówka Conference, zwana dalej również Organizatorem Imprezy Turystycznej.
 3. Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem https://angloville.pl/ zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego.
 4. „Kurs” - usługi oferowane przez Angloville.
 5. „Klient” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. „Konsument”- osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. „Strony” – Klient i Angloville łącznie.
 8. Kuklówka Conference” – firma organizująca noclegi, wyżywienie dla Klientów Angloville na czas trwania Kursów odbywających się w Kuklówce, z siedzibą: ul. Szkolna 59, 96-325 Kuklówka (poczta Radziejowice), o numerze NIP 526-23-31-491
 9. „Dwór Mościbrody”- firma organizująca noclegi, wyżywienie i transport dla Klientów Angloville na czas trwania Kursów odbywających się w Dworze Mościbrody, z siedzibą Dworskie Smaki Sp. z o. o., Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, posiadająca NIP 821-23-42-092.
 10. „Organizatorzy”- wspólnie Angloville Sp. z o. o. Sp. K. oraz właściwy dla danej rezerwacji podmiot organizujący noclegi, wyżywienie i transport.
 11. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

 

 

3

[Usługi]

 1. Angloville prowadzi Serwis, za pomocą którego oferuje organizację kursu języka angielskiego zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: angloville.pl .
 2. Angloville udzieli Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie: angloville.pl.

 

 

4

[Zgłoszenia]

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego online dostępnego na stronie: angloville.pl.
 2. Klient przesyłając do Angloville formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu.
 3. Rezerwacja Kursu zostanie potwierdzona przez Angloville pisemnie lub drogą elektroniczną nie później w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Angloville poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

5

[Opłaty]

 1. Łączna kwota pobierana przez Organizatorów z tytułu organizacji Kursu to 2399 (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto.
 2. Opłata za Kurs odbywający się w Dworze Mościbrody i Kuklówka Conference pokrywa: koszt szkolenia językowego Angloville Weekend organizowanego przez Angloville, a także 2 noclegi w pokoju 1-osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje.
 3. Opłata będąca wynagrodzeniem Angloville pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta wynosi: 1899 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Weekend, organizowanych na terenie obiektu Dwór Mościbrody i Kuklówka Conference.
 4. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatora noclegów, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu na rzecz Klienta wynosi: 500 (słownie: pięćset) złotych brutto na rzecz Dworu Mościbrody, w przypadku szkoleń organizowanych w Dworze Mościbody,
 5. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatora noclegów, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu na rzecz Klienta wynosi: 500 (słownie: pięćset) złotych brutto na rzecz Angloville Sp. z o. o. w przypadku szkoleń w Kuklówka Conference.
 6. Organizatorzy oświadczają, że świadczą usługę opisaną w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu wyłącznie w modelu pakietowym, co oznacza, że usługi szkoleniowe w ramach Kursu są świadczone wyłącznie wraz z usługą zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Z tego powodu wykupienie Kursu Angloville Weekend oznacza także konieczność wykupienia usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu, o której mowa w ust. 4 i 5 w trakcie trwania Kursu.
 7. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe wyłącznie po wniesieniu przez Klienta całości opłaty, o której mowa w ust. 1.
 8. Angloville wystawi i prześle w formie elektronicznej na adres email Klienta fakturę proforma, na co Klient wyraża zgodę.
 9. Opłatę, o której mowa w ust. 3 , należy wpłacić w terminie 5 dni roboczych od daty rejestracji.
 1. Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 3  będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 2. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta  - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę (art.  art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT),  może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres email Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków.
 3. Dla klientów nie będących Konsumentami, faktury za Kurs zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres email Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu, na co Klient wyraża zgodę.
 4. W przypadku Kursów w Dworze Mościbrody, opłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 4 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Dworu Mościbrody prowadzony przez Bank BGŻ o/Siedlce o numerze 24 2030 0045 1110 0000 0095 8130, maksymalnie na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 5. W przypadku Kursów w Kuklówka Conference, opłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 5 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville z o. o. o numerze rachunku: 68 1240 1372 1111 0010 6172 5169. Dokonując płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,  NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 6. W przypadku gdy wpłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 4 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville sp. z o.o.  Organizatorzy, potwierdzają otrzymanie pieniędzy fakturą zaliczkową VAT Marża.
 7. Faktura zaliczkowa, o której mowa w pkt. 15 zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co klient wyraża zgodę.
 8. Faktura zaliczkowa, o której mowa w pkt. 15 potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty jest jednocześnie fakturą końcową (art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT).
 9. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujące dane: imię, nazwisko, datę i miejsce Kursu.
 10. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.
 

6

[Rezygnacja z Kursu]

 1. Angloville przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę za Kurs.
 2. W przypadku rezygnacji Klientów z Kursu, następującej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatorów (np. odwołanie kursu), Organizator może od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania łączącej go z Klientami Umowy. Dla Klientów, niebędących Konsumentami, zarejestrowanymi bezpośrednio przez formularz zgłoszeniowy, Organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącą odpowiednio:

  •      do 21 dni przed rozpoczęciem Kursu, Organizatorzy zwracają 100 % uiszczonej opłaty,

  •      pomiędzy 20 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville w wysokości 65 % uiszczonej opłaty.

  •      pomiędzy 13 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizatorzy zwracają uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatorów w wysokości 80% uiszczonej opłaty.

  •     Przepis niniejszy nie dotyczy Konsumentów. W takich przypadkach zasady rezygnacji będą regulowały przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Brak wniesienia opłaty za Kurs zgodnie z § 5 ust. 10 oznacza rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i rezygnację z Kursu.
 4. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville lub elektronicznie na adres email: biuro@angloville.pl.
 5. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 5, Konsument musi poinformować Angloville o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane § 12 Regulaminu.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5, Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez Angloville do chwili odstąpienia, jeśli Angloville na żądanie Konsumenta rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5).
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5, nie przysługuje, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.
 9. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania do umów dotyczących łącznie zapewnianych usług zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

 

7

[Reklamacje]

 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki do Angloville w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville.
 3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@angloville.pl

  8

[Prywatność i poufność]

 1. Angloville gromadzi i przetwarza podane przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Angloville  Sp. z O.O. Spółka Komandytowa. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Angloville w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji. Kontakt: biuro@angloville.pl.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa w zakresie opisanym w pkt. 2.
 4. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia.
 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 7. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 8. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów video,  zrobionych podczas kursów dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby jego zdjęcie lub materiał video z jego wizerunkiem pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania video.

 

9

[Odpowiedzialność]

 1.  Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Angloville lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Angloville z kursu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie.
 2. Angloville jest organizatorem wyłącznie szkolenia językowego. Organizatorem usługi noclegowej, wyżywienia dla Klienta Angloville jest Dwór Mościbrody lub Kuklówka Conference. Informację o organizatorze Angloville publikuje na angloville.pl.
 3. Dwór Mościbrody i Kuklówka Conference, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za organizację usług opisanych w ust 2.

10

[Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnianie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.
 5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 6. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.

11

[Prawa autorskie]

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na angloville.pl i angielskawioska.pl a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@angloville.pl .

12

[Zawiadomienia]

Wszelkie pisemne  zawiadomienia  w związku z wykonaniem umowy i regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Angloville osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia.

Dane korespondencyjne Organizator Kursu :

 

Angloville Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Leonarda 1/8

25-311 Kielce

Tel: 48 533 655 147

E-mail: biuro@angloville.pl

Dane korespondencyjne Organizatorów noclegów i wyżywienia:

 

Dwór Mościbrody

08-112 Wiśniew

Tel: (25) 641 70 30, (25) 641 70 31, 600 032 208

E-mail: dwor.moscibrody@cr.pl

 

Kuklówka Conference

Ul. Szkolna 59,

96-325 Kuklówka (poczta Radziejowice),

Tel. +48 46 857 77 99,

E-mail: biuro@oswkuklowka.pl

 

Angloville Sp. z o. o.

Leonarda 1/8

25-311 Kielce

Tel: 48 533 655 147

E-mail: biuro@angloville.pl

 

[Postanowienia końcowe]

 1. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, Leonarda 1/8, 25-311 Kielce w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres biuro@angloville.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 4. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu, w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2017 r.

Uczestnik szkolenia oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie przejmuje na siebie wszystkie określone w regulaminie zobowiązania.