• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Regulamin Uczestnictwa Kursy dla dzieci i młodzieży

Regulamin Uczestnictwa

Kursy dla dzieci i młodzieży

1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego przez: Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kielcach, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000548006, posiadającą numery REGON: 361005213 oraz NIP: 6572917122.

W Regulaminie znajdują się również zasady organizacji Imprezy Turystycznej przez Angloville sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000541765, posiadającą numery REGON: 360712701 oraz NIP: 6572916430. Angloville sp. z o.o. jest Organizatorem Imprezy Turystycznej wpisanym do Rejestrów Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 119/15 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową dla Organizatorów Turystyki.

Każda osoba korzystająca z Kursu oraz Imprezy Turystycznej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin stanowi integralną część Umowy, a jego akceptacja jest niezbędna do jej zawarcia. 

2 [Definicje]

 1. „Angloville sp. z o. o. sp. k.” – Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach przy ulicy Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006.
 2. „Angloville sp. z o.o.” – Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000541765, podmiot wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 119/15, będący organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville sp. z o. o. sp. k. na czas trwania Kursu.
 3. „Organizatorzy” – Angloville sp. z o. o. sp. k. oraz Angloville sp. z o.o. wspólnie.
 4. „Organizator Imprezy Turystycznej” – Angloville sp. z o.o. 
 5. „Organizator Kursu” – Angloville sp. z o.o. sp.k.
 6. „Kurs” – usługi nauczania języka angielskiego oferowane przez Angloville sp. z o. o. sp. k.; dotyczy oferty Angloville Kids, Angloville Junior, Angloville Junior Europe.
 7. „Impreza Turystyczna” – usługi oferowane przez Angloville sp. z o.o. obejmujące zorganizowanie noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów lub Uczestników na czas trwania Kursu.
 8. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz, zawierająca z Organizatorami odpowiednio Umowę o Kurs oraz Umowę o Imprezę Turystyczną.
 9. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorami odpowiednio Umowę o Kurs oraz Umowę o Imprezę Turystyczną w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. „Uczestnik” – osoba fizyczna w wieku między 7 a 19 rokiem życia uczestnicząca w Kursie oraz biorąca udział w Imprezie Turystycznej.
 11. „Umowa” – łącznie Umowa o Imprezę Turystyczną i Umowa o Kurs.
 12. „Umowa o Imprezę Turystyczną” – umowa zawarta przez Klienta z Angloville sp. z o.o. dotycząca udziału w Imprezie Turystycznej.
 13. „Umowa o Kurs” – umowa zawarta przez Klienta z Angloville sp. z o.o. sp. k. dotycząca świadczenia usług szkoleniowych w ramach Kursu.
 14. „Strony” – Klient, Angloville sp. z o. o. sp. k. i Angloville sp. z o.o. łącznie.
 15. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Angloville sp. z o. o. sp. k. i Angloville sp. z o.o. pod adresem www.angloville.pl.
 16. „Ubezpieczyciel” – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa), z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, NIP 895-10-07-276.
 17. „Regulamin” –niniejszy regulamin.

 

 

 

3 [Usługi]

 1. Angloville sp. z o. o. sp. k. i Angloville sp. z o.o. oferują organizację Kursu połączonego z Imprezą Turystyczną zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: www.angloville.pl.
 2. Angloville sp. z o. o. sp. k. i Angloville sp. z o.o. udzielą Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie internetowej Serwisu.

4 [Zgłoszenia]

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta lub Uczestnika z Kursu oraz Imprezy Turystycznej jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz zaakceptowanie Regulaminu. 
 2. Za osoby niepełnoletnie wszelkie czynności prawne związane z zakupem Kursu oraz udziałem w Imprezie Turystycznej podejmują przedstawiciele ustawowi takich osób (rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska lub opiekunowi w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
 3. Klient przesyłając do Organizatorów formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu. Wypełnienie formularza połączone z akceptacją Regulaminu przez kliknięcie odpowiedniego przycisku pod formularzem stanowi oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy.
 4. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatorów drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatorów poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego od Klienta. Potwierdzenie zgłoszenia stanowi oświadczenie woli Organizatorów o zawarciu z danym Klientem Umowy.
 5. Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatorów, dochodzi równocześnie do zawarcia Umowy o Kurs oraz Umowy o Imprezę Turystyczną na warunkach określonych w zgłoszeniu oraz w Regulaminie.
 6. Do potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową zostanie dołączona kopia Regulaminu na trwałym nośniku (w formacie PDF). Regulamin stanowi integralną część Umowy o Kurs i Umowy o Imprezę Turystyczną.
 7. W przypadku zapisu na wszystkie dostępne na danym Kursie miejsca Organizatorzy przyjmują dalsze zgłoszenia zainteresowanych osób na listę rezerwową, informując o tym te osoby. Udział w Kursie osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.
 8. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Kursie (tj. wiek) oraz Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa i uprawnienia z tytułu Umowy o Imprezę Turystyczną oraz Umowy o Kurs, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tych umów obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu w Serwisie. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatorów, jeśli Klient zawiadomi ich o tym w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny Kursu oraz Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika Kursu oraz Imprezy Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 9. Uczestnictwo niepełnoletniego Uczestnika w Imprezie Turystycznej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jego przedstawicieli ustawowych (rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska lub opiekunowi w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) na karcie kwalifikacyjnej organizatora Imprezy Turystycznej. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani wypełnić kartę kwalifikacyjną organizatora Imprezy Turystycznej i dostarczyć ją na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Kurs i Umowy o Imprezę Turystyczną z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5 [Opłaty]

 1. Organizatorzy dopuszczają następujące formy zapłaty za udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej: przelew na rachunek bankowy Organizatorów oraz płatność za pośrednictwem portalu Przelewy24.
 2. Łączna kwota uiszczana na rzecz Organizatorów przedstawiona jest we właściwej dla każdego Kursu zakładce „Cennik” w Serwisie, oraz Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także w korespondencji mailowej potwierdzającej zgłoszenie Klienta.
 3. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatora Kursu uiszczana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta, przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Kursu”, wyrażona w złotych brutto.
 4. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatora Imprezy Turystycznej, uiszczana z  tytułu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej w trakcie trwania Kursu, przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Imprezy Turystycznej”, wyrażona w złotych brutto.
 5. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za Kurs do Organizatora Kursu, w wysokości określonej w ust. 3, w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania, drogą elektroniczną potwierdzenia zgłoszenia.
 6. Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 3., będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville sp. z o. o. sp. k. prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 7. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres email Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków. 
 8. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za Imprezę Turystyczną do Organizatora Imprezy Turystycznej, w wysokości określonej w ust. 4, wedle rezerwacji, której dokonał, najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Kursu i Imprezy Turystycznej.
 9. Opłata za Imprezę Turystyczną, o której mowa w ust. 4., będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora Imprezy Turystycznej Angloville Sp. z o. o. o numerze rachunku: 68 1240 1372 1111 0010 6172 5169. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 10. Organizator Imprezy Turystycznej potwierdza otrzymanie opłaty za Imprezę Turystyczną fakturą zaliczkową VAT Marża.
 11. Faktura zaliczkowa za Imprezę Turystyczną zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co Klient wyraża zgodę.
 12. Faktura zaliczkowa potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty za Imprezę Turystyczną jest jednocześnie fakturą końcową.
 13. Rezygnacja Klienta lub Uczestnika z wszystkich lub niektórych świadczeń objętych Kursem oraz Imprezą Turystyczną przez Klienta pomimo tego, iż każdy z Organizatorów był gotów do wykonania tych świadczeń zgodnie z łączącą go z Klientem umową, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
 14. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu na rzecz Kursu oraz Imprezy Turystycznej następujących danych: imię, nazwisko, data i miejsce Kursu.
 15. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania należnej kwoty na rachunku bankowym.
 16. Uczestnictwo w Kursie oraz towarzyszącej mu Imprezie Turystycznej możliwe jest dopiero po wpłaceniu całej kwoty wskazanej w ust. 2. Brak wpłaty za Kurs zgodnie z regułą wyrażoną w ust. 6 niniejszego paragrafu powoduje rozwiązanie Umowy o Kurs i Umowy o Imprezę Turystyczną.

6 [Rezygnacja z Kursu oraz Imprezy Turystycznej. Odstąpienie od Umowy]

 1. Angloville sp. z o. o. sp. k. przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville sp. z o. o. sp. k. zobowiązuje się zwrócić Klientowi na rachunek bankowy otrzymaną wpłatę za Kurs, a Angloville sp. z o.o. otrzymaną wpłatę za Imprezę Turystyczną. Niniejszego postanowienia nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. W przypadku rezygnacji z Kursu i/lub Imprezy Turystycznej po ich rozpoczęciu, nieprzystąpienia Uczestnika do Kursu lub nieobecności Uczestnika na szkoleniu z winy Uczestnika, wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego postanowienia nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 3. Organizatorzy umożliwiają zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczeniowej od tzw. Kosztów Rezygnacji z udziału w Kursie i Imprezie Turystycznej.
 4. Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji Uczestnika zapewnianego przez TU Europa S.A. (wariant Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 100%). Ubezpieczenie to pozwala odzyskać 100% kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. Pełne warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji 100% w TU Europa S.A. są dostępne pod adresem: http://tueuropa.pl/uploads/owu/44af0939c3e7ae74fff94a0f1a7d39f1.pdf 
 5. W przypadku rezygnacji Klientów z Kursu, następującej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatorów, każdy Organizator może od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania umowy łączącej go z Klientem. Organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji. Wysokość potrącenia jest taka sama dla oferty  Angloville Kids, Junior oraz Junior Europe i zależy od daty rezygnacji. Wynosi ona odpowiednio:

6.1 dla Angloville sp. z o.o. sp. k. – Organizatora Kursu:

 • (a) do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, ale nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu Organizator Kursu zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
 • (b) do 30 dni przed datą rozpoczęcia Kursu i na więcej niż 14 dni od daty mailowego potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora Kursu, Angloville sp. z o.o. sp. k. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o.o. sp. k. w wysokości 22% opłaty za właściwy Kurs,
 • (c) pomiędzy 29 a 22 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville sp. z o.o. sp. k. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o.o. sp. k.w wysokości 30% opłaty za właściwy Kurs,
 • (d) pomiędzy 21 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville sp. z o.o. sp. k.zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o.o. sp. k. w wysokości 43% opłaty za właściwy Kurs,
 • (e) pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem Kursu, sp. z o.o. sp. k. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o.o. sp. k. w wysokości 73% opłaty za właściwy Kurs,
 • (f) pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville sp. z o.o. sp. k. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o.o. sp. k. w wysokości 89% opłaty za właściwy Kurs.

6.2 dla Angloville Sp. z o.o.  – organizatora Imprezy Turystycznej:

 • (a) do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville sp. z o. o. zwraca 100% uiszczonej opłaty,
 • (b) pomiędzy 27 a 22 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville sp. z o. o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o. o. w wysokości 21% opłaty za właściwą Imprezę Turystyczną,
 • (c) pomiędzy 21 a 14 przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville sp. z o. o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o. o. w wysokości 42% opłaty za właściwą Imprezę Turystyczną,
 • (d) pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville sp. z o. o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o. o. w wysokości 63% opłaty za właściwą Imprezę Turystyczną,
 • (e) pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville sp. z o. o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville sp. z o. o. w wysokości 74% opłaty za właściwą dla Imprezę Turystyczną. 

Przepisy punktów 6.1 i 6.2 niniejszego paragrafu nie dotyczy Konsumentów, o ile koszty rezygnacji w nich wskazane byłyby wyższe niż te wyliczone podstawie reguł ogólnych z Kodeksu cywilnego.

 1. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Organizatora Kursu lub elektronicznie na adres email: kontakt@angloville.pl
 2. Konsument, który zawarł Umowę o Kurs, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 
 3. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania (z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2) do umów o imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7, Konsument musi poinformować Organizatora Kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Odstąpienie od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7, Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez Angloville sp. z o. o. sp. k. do chwili odstąpienia, jeśli Angloville sp. z o. o. sp. k. na żądanie Konsumenta rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu wskazanego w pkt. 9. 
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 7, nie przysługuje, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.

7 [Reklamacje]

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Kursu i Imprezy Turystycznej będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od momentu ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki do Angloville sp. z o. o. sp. k. w trakcie Kursu, w formie pisemnej do przedstawiciela Organizatora Kursu obecnego na Kursie. Pozostałe reklamacje można przesłać na przykład w formie elektronicznej na adres kontakt@angloville.pl..
 3. Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Klient lub Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy o Imprezę Turystyczną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Angloville sp. z o.o. lub jego przedstawiciela w miejscu realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Klient (w imieniu swoim lub Uczestnika) ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom Organizator Imprezy Turystycznej rekomenduje złożenie skargi niezwłocznie, by Angloville Sp. z o.o. mogła jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator Imprezy Turystycznej zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem na adres: kontakt@angloville.pl), powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (i ewentualnie Uczestnika) oraz  danej Imprezy Turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. 
 4. Skarga związana z realizacją Imprezy Turystycznej może być kierowana bezpośrednio do Organizatora Imprezy Turystycznej. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia skargi, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem. 
 5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Klient jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej (online). 
 6. Klient może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8 [Dane osobowe i wizerunek]

1.Organizatorzy w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzą i przetwarzają dane osobowe Klientów i Uczestników. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych odpowiednimi przepisami.

2. Organizatorzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi Uczestników i Klientów. Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi jest dostępna na stronie internetowej www.angloville.pl.

3. W ramach zawartej umowy o współadministrowanie uzgodniono zakres odpowiedzialności dotyczącej obowiązków wynikających z RODO. Za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą odpowiedzialna jest Angloville sp. z o.o. sp.k. 

4. Angloville sp. z o.o. sp.k. odpowiada również za umożliwienie osobom, których dane dotyczą wszystkich uprawnień, które przewiduje RODO. Niezależnie od tego, wszelkie prawa wynikające z RODO osoba, której dane są administrowane, może wykonywać wobec Angloville sp. z o.o.

5. Organizatorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, którym jest adres e-mail: gdpr@angloville.pl. Kontaktować się można również pisemnie pod adresem Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (lub Angloville sp. z o.o.), ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce.

6. Organizatorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, wizerunek, PESEL, NIP), dane adresowe (np. adres zamieszkania), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Organizatorzy przetwarzają dane (np. dane związane z płatnościami).

7. Administratorzy mogą przetwarzać również dane dotyczące zdrowia, jeżeli zostały one podane przez osobę, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela i osoba ta (lub opiekun prawny w jej imieniu) wyraziła zgodę na ich przetwarzanie. 

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w celu wykonania Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie danych dotyczących zdrowia (o ile takie dane zostały podane) podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

9. Organizatorzy mogą udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzystają przy przetwarzaniu) takim jak: 

  1. dostawcy usług informatycznych;
  2. podmioty współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Kursu;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe.

10. Organizatorzy są uprawnieni do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

11. Organizatorzy są również uprawnieni do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji. W szczególności takimi odbiorcami mogą być:

  1. podmioty zapewniające nocleg w ramach Kursu;
  2. Fundacja Rozwój Bez Granic z siedzibą w Krakowie (podmiot zapewniający udział native speakerów w Kursach);
  3. Tutlo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach;
  4. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  5. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu.

12. Organizatorzy nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w ich imieniu), którzy dostarczają usługi i narzędzia informatyczne oraz świadczą usługi marketingowe. Organizatorzy przekazują dane osobowe wyłącznie do podmiotów, które należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony. 

13. Organizatorzy mogą przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do każdego z Organizatorów.

14, Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

15. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się za pomocą adresu e-mail gdpr@angloville.pl lub przesłania korespondencji na adres Angloville.  

17. Podczas Kursu Organizatorzy lub osoby przez nich wyznaczone mogą wykonywać fotografie i materiały wideo. W ramach tych fotografii i nagrań wideo może zostać utrwalony wizerunek Uczestników. 

18. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatorów z wizerunku Uczestnika. Zgoda jest udzielana przez przedstawiciela Uczestnika. 

19. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób w celu promocji działalności Organizatorów, w tym we wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatorów.

20. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń. 

21. Zgoda zostaje udzielona na czas nieograniczony.

22. Uczestnik ma prawo zgłosić podczas wykonywania fotografii i materiałów wideo, że nie chce aby jego wizerunek był wykorzystywany przez Organizatora.

9 [Odpowiedzialność]

 1. Angloville sp. z o.o. sp. k. jest wyłącznie organizatorem Kursu. Organizatorem Imprezy Turystycznej jest wyłącznie Angloville sp. z o.o. 
 2. Angloville sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Imprezy Turystycznej. Angloville sp. z o.o. sp. k. ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Kursu.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zrealizowania świadczeń wynikających odpowiednio z umów łączących ich z Klientami z zachowaniem należytej staranności i ponoszą odpowiedzialność za należyte przygotowanie Kursu oraz Imprezy Turystycznej, w zakresach opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów łączących ich z Klientami na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, ustawie o prawach konsumenta oraz ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 5. Opiekę podczas Kursu oraz Imprezy Turystycznej sprawuje główny koordynator i wychowawcy zgłoszeni do Kuratorium. W czasie przeprowadzania zajęć programowych wymagających obecności lub nadzoru osób z dodatkowymi uprawnieniami, osoby takie zostają zapewnione.

10 [Prawa i Obowiązki Klienta]

 1. Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika (w tym osoby niepełnoletniej), w pełni umożliwia udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej.
 2. Klient oświadcza również, że Uczestnik posiada ważne dokumenty, bez posiadania których nie może wziąć udziału w Imprezie Turystycznej tj.: (a) ważną legitymację szkolną ze zdjęciem lub dowód osobisty, (b) prawidłowo wypełniony oryginał karty kwalifikacyjnej Uczestnika, który należy wręczyć wychowawcom w dniu rozpoczęcia Kursu/Imprezy Turystycznej.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń koordynatorów, wychowawców, opiekunów, kierownika, osób wyznaczonych przez Organizatorów do prowadzenia zajęć i form rekreacji, Regulaminów obowiązujących podczas Kursu i Imprezy Turystycznej, przepisów Prawa RP, w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży. W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, posiadania i zażywanie narkotyków oraz środków narkotyzujących typu “dopalacze”, posiadanie lub spożywanie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.
 4. Jeśli Uczestnik korzysta z transportu organizowanego przez Organizatora Imprezy Turystycznej, to jest on zobowiązany stawić się na miejscu zbiórki w miejscu i czasie określonym w informacji przekazanej przez Organizatorów w formie elektronicznej lub telefonicznej na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu.
 5. W informacji organizacyjnej podanej w ust. 4. podaje się: (a) datę wyjazdu, (b) miejsce zbiórki, (c) godzinę zbiórki, (d) planowany termin i godzinę przyjazdu na miejsce organizacji Kursu i Imprezy Turystycznej, (e) planowany czas przejazdu.
 6. Organizator Imprezy Turystycznej w miejscach organizacji poszczególnych Imprez Turystycznych umożliwia rodzicom lub prawnym opiekunom Uczestników, kontakt bezpośrednio z osobą opiekującą się dzieckiem na następujących zasadach: (a) główny koordynator Imprezy Turystycznej jest dysponentem służbowego telefonu komórkowego, (b)Organizatorzy przesyłają wiadomość mailową do rodziców lub prawnych opiekunów z numerem telefonu głównego koordynatora Imprezy Turystycznej.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszonego przez siebie Uczestnika, w tym odpowiada wobec Organizatorów za szkody materialne wyrządzone z winy Uczestnika i zobowiązuję się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości.
 8. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatorów lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez każdego z Organizatorów z Kursu i Imprezy Turystycznej bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji Kursu w tym lub innym terminie. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, Klient jest odpowiedzialny za niezwłoczny i bezpieczny odbiór Uczestnika z miejsca, w którym odbywa się Kurs i Impreza Turystyczna, na własny koszt. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy Uczestnika niepełnoletniego w trybie niezwłocznym, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekazania go pod opiekę właściwych władz.
 9. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać wychowawcy/koordynatorowi lub opiece medycznej uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Kursu i Imprezy Turystycznej.

11 [Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych Umów, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umów, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej Umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umów w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.
 5. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów w zakresie, w jakim zawarli Umowę o Kurs. Odpowiedzialność Organizatorów za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest regulowana wyłącznie przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

12 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o. i/lub odwiedzanie stron Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o., Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o., proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@angloville.pl

13 [Zawiadomienia]

Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem poszczególnych umów i Regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Organizatorom osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. 

 

Dane korespondencyjne Organizatora Kursu: 

Angloville sp. z o. o. sp.k.

 1. Św.Leonarda 1/8, 25-311 Kielce

Tel: 533 655 147, E-mail: kontakt@angloville.pl 

 

Dane korespondencyjne Organizatora Imprezy Turystycznej m.in. noclegów, wyżywienia i transportu: 

Angloville sp. z o.o.

 1. Św. Leonarda 1/8,25-311 Kielce

Tel.: 607 729 464 E-mail: kontakt@angloville.pl

14 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres kontakt@angloville.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umów, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2020 r.

 

Uczestnik szkolenia oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, przyjęli do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie oraz Imprezie Turystycznej przejmują na siebie wszystkie dotyczące ich a określone w regulaminie zobowiązania.


Załącznik nr 1

CENNIK PROGRAMÓW ANGLOVILLE JUNIOR I ANGLOVILLE JUNIOR SKI (SEZON FERIE 2020)

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE JUNIOR lub
ANGLOVILLE JUNIOR SKI
SUPER EARLY BIRD DO 31.11.20191 699,00 zł1 200,00 zł2 899,00 zł
EARLY BIRD DO 15.01.20201 799,00 zł1 200,00 zł2 999,00 zł
LATE APPLICATION OD 16.01.20201 949,00 zł1 200,00 zł3 149,00 zł

 

CENNIK PROGRAMÓW ANGLOVILLE JUNIOR (SEZON WAKACJE 2020)

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE JUNIOR
SUPER EARLY BIRD DO 31.03.20201 699,00 zł1 200,00 zł2 899,00 zł
EARLY BIRD DO 31.05.20201 799,00 zł1 200,00 zł2 999,00 zł
LATE APPLICATION OD 1.06.20201 949,00 zł1 200,00 zł3 149,00 zł

 

CENNIK PROGRAMÓW ANGLOVILLE KIDS (SEZON FERIE 2020)

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE KIDS
SUPER EARLY BIRD DO 31.11.20191 399,00 zł1 100,00 zł2 499,00 zł
EARLY BIRD DO 15.01.20201 449,00 zł1 100,00 zł2 549,00 zł
LATE APPLICATION OD 16.01.20201 499,00 zł1 100,00 zł2 599,00 zł

 

CENNIK PROGRAMÓW ANGLOVILLE KIDS (SEZON WAKACJE 2020)

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE KIDS
SUPER EARLY BIRD DO 31.03.20201 399,00 zł1 100,00 zł2 499,00 zł
EARLY BIRD DO 31.05.20201 449,00 zł1 100,00 zł2 549,00 zł
LATE APPLICATION OD 1.06.20201 499,00 zł1 100,00 zł2 599,00 zł

 

CENNIK PROGRAMÓW ANGLOVILLE JUNIOR PLUS (WAKACJE 2020)

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE JUNIOR PLUS
SUPER EARLY BIRD DO 31.03.20201 899,00 zł4 100,00 zł5 999,00 zł
EARLY BIRD DO 31.05.20202 199,00 zł4 100,00 zł6 299,00 zł
LATE APPLICATION OD 1.06.20202 499,00 zł4 100,00 zł6 599,00 zł

Organizatorzy mają prawo do wprowadzania zniżek i przecen o charakterze czasowym oraz udzielania zniżek za ponowne uczestnictwo w programach.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

………………………, dn. ………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………….

(Imię i nazwisko konsumenta)

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(adres)

Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Św. Leonarda 1/8 25-311 Kielce

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………….,

zam.………………………………………………………………………………………………………………,

legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem serii ……………. nr ………………………………….., reprezentujący/a

………………………………………………………………………………………….., oświadczam, iż odstępuję od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość, z dnia ………………………. z Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.

……………………………………………………….

(czytelny podpis odstępującego )