Notice: Undefined offset: 1 in /home/anglovil/public_html/angloville.pl/wp-content/themes/kerris_v3/functions.php on line 373
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Regulamin Uczestnictwa Kursy dla dzieci i młodzieży

Regulamin Uczestnictwa

Kursy dla dzieci i młodzieży

 

 • 1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122 ; jak również zasady organizacji Imprezy Turystycznej, świadczonej przez Angloville Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000541765, REGON: 360712701, NIP: 6572916430. Organizator Imprezy Turystycznej jest wpisany do Rejestrów Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 119/15 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz posiada Gwarancję Ubezpieczeniową dla Touroperatorów wykupioną w TU Europa – polisa nr GT 452/2019, ważna do 14.09.2020 r. Każda osoba korzystająca z Kursu oraz Imprezy Turystycznej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować przed zawarciem Umowy, a nieznajomość Regulaminu pomimo jego doręczenia i zaakceptowania nie zwalnia Uczestnika Kursu oraz Imprezy Turystycznej z zawartych w nim zasad.

 • 2 [Definicje]
 1. „Angloville Sp. z o. o. Sp. K.” – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, zwana dalej Organizatorem Kursu.
 2. „Angloville Sp. z o.o.” – Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, NIP: 6572916430, organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 119/15, będący organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville Sp. z o. o. SP.K. na czas trwania Kursu, zwana dalej również Organizatorem Imprezy Turystycznej.
 3. „Organizatorzy”– Angloville Sp. z o. o. Sp. K. oraz Angloville Sp. z o.o. wspólnie.
 4. „Kurs” – usługi nauczania języka angielskiego oferowane przez Angloville Sp. z o. o. Sp. K. Dotyczy zarówno oferty Angloville Junior jak i Angloville Junior Europe.
 5. „Impreza Turystyczna”– usługi oferowane przez Angloville Sp. z o.o. obejmujące zorganizowanie noclegów, wyżywienia i transportu oraz usług powiązanych dla Klientów lub Uczestników Angloville Sp. z o.o. SP.K. na czas trwania Kursu.
 6. „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorami odpowiednio umowę na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowę o Imprezę Turystyczną.
 7. „Konsument”– Klient, będący osobą fizyczną, zawierający z Organizatorami odpowiednio umowę na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowę o Imprezę Turystyczną w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. „Uczestnik”– osoba w wieku między 12 a 19 rokiem życia uczestnicząca w programie Kursu oraz biorąca udział w Imprezie Turystycznej.
 9. „Strony” – Klient, Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o.o. łącznie.
 10. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o.o. pod adresem www.angloville.pl zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego wraz z Imprezą Turystyczną.
 11. „Ubezpieczyciel” – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa), z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, NIP 895-10-07-276.
 12. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
 • 3 [Usługi]
 1. Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o.o. oferują organizację Kursu języka angielskiego połączonego z Imprezą turystyczną zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: www.angloville.pl.
 2. Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o.o. udzielą Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu, w szczególności publikując szczegółowe informacje na stronie: www.angloville.pl.
 • 4 [Zgłoszenia]
 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta lub Uczestnika z Kursu oraz Imprezy Turystycznej jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: angloville.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu. Za osoby niepełnoletnie wszelkie czynności podejmują opiekunowie prawni takiej osoby, a w szczególności czynności w zakresie rezerwacji lub zakupu Kursu oraz Imprezy Turystycznej oraz podpisania umowy.
 2. Klient przesyłając do Organizatorów formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu.
 3. Rezerwacja Kursu wraz z Imprezą Turystyczną zostanie potwierdzona przez Organizatorów pisemnie lub drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatorów poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego od Klienta.
 4. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji, dochodzi równocześnie do zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowy o Imprezę Turystyczną na warunkach określonych w rezerwacji, oraz w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku rezerwacji wszystkich miejsc na dany Kurs Organizatorzy przyjmują dalsze rezerwacje zainteresowanych uczestników na listę rezerwową, informując o tym Klienta. Udział w Kursie osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.
 6. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Kursie (tj. wiek) oraz Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa i uprawnienia z tytułu umowy o Imprezę Turystyczną oraz umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tych umów obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu na angloville.pl. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatorów, jeśli Klient zawiadomi ich o tym w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny Kursu oraz Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika Kursu oraz Imprezy Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 7. Uczestnictwo niepełnoletniego Uczestnika w Imprezie Turystycznej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jego opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej organizatora Imprezy Turystycznej. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani wypełnić kartę kwalifikacyjną organizatora Imprezy Turystycznej i dostarczyć ją na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 • 5 [Opłaty]
 1. Organizatorzy dopuszczają następujące formy zapłaty za udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej: przelew na rachunek bankowy Organizatorów.
 2. Łączna kwota pobierana przez Organizatorów przedstawiona jest we właściwej dla każdego Kursu zakładce „Cennik” na angloville.pl, oraz Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także potwierdzana w korespondencji mailowej potwierdzającej rezerwację.
 3. Opłata będąca wynagrodzeniem Angloville Sp. z o. o. Sp. K. pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta, przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Kursu”, wyrażona w złotych brutto.
 4. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatora turystyki Angloville Sp. z o.o., pobierana z tytułu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej w trakcie trwania Kursu, przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu w kolumnie „Opłata na rzecz Organizacji Imprezy Turystycznej”, wyrażona w złotych brutto.
 5. Organizatorzy oświadczają, że świadczą swoje usługi wyłącznie w modelu pakietowym, co oznacza usługi szkoleniowe w ramach Kursu są świadczone wyłącznie w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Z tego powodu wykupienie Kursu Angloville Sp. z o. o. Sp. K. oznacza także konieczność wykupienia Imprezy Turystycznej, o której mowa w ust. 4 w trakcie trwania Kursu.
 6. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za Kurs do organizatora Kursu Angloville Sp. z o.o. Sp. k., w wysokości określonej w ust. 3, w przeciągu 5 dni od momentu otrzymania, drogą elektroniczną lub pisemną, potwierdzenia rezerwacji, od Organizatora Kursu.
 7. Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 3., będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville Sp. z o. o. Sp. K. prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 8. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę (art. art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT), może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres email Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków.
 9. Dla klientów nie będących Konsumentami, faktury za Kurs zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres email Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu, na co Klient wyraża zgodę.
 10. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za Imprezę Turystyczną do organizatora turystyki Angloville Sp. z o.o., w wysokości określonej w ust. 4, wedle rezerwacji, której dokonał, najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Kursu i Imprezy Turystycznej.
 11. Opłata za Imprezę Turystyczną, o której mowa w ust. 4., będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora Imprezy Turystycznej Angloville Sp. z o. o. o numerze rachunku: 68 1240 1372 1111 0010 6172 5169. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 12. Organizatorzy, potwierdzają otrzymanie pieniędzy za Imprezę Turystyczną fakturą zaliczkową VAT Marża.
 13. Faktura zaliczkowa za Imprezę Turystyczną zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co klient wyraża zgodę.
 14. Faktura zaliczkowa potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty za Imprezę Turystyczną jest jednocześnie fakturą końcową (art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT).
 15. Rezygnacja Klienta lub Uczestnika z wszystkich lub niektórych świadczeń objętych Kursem oraz Imprezą Turystyczną przez Klienta pomimo tego, iż każdy z Organizatorów był gotów do wykonania tych świadczeń zgodnie z łączącą go z Klientem umową, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
 16. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu na rzecz Kursu oraz Imprezy Turystycznej, następujących danych: imię, nazwisko, data i miejsce Kursu.
 17. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.
 18. Uczestnictwo w Kursie oraz towarzyszącej mu Imprezie Turystycznej możliwe jest dopiero po wpłaceniu całej kwoty wskazanej w ust. 2
 • 6 [Rezygnacja z Kursu oraz Imprezy Turystycznej. Odstąpienie od Umowy]
 1. Angloville Sp. z o. o. Sp. K. przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zobowiązuje się zwrócić Klientowi na rachunek bankowy klienta otrzymaną wpłatę za Kurs, a Angloville Sp. z o.o. otrzymaną wpłatę za Imprezę Turystyczną.
 2. W przypadku rezygnacji z Kursu i/lub Imprezy Turystycznej po ich rozpoczęciu, nieprzystąpieniu Uczestnika do Kursu lub nieobecności Uczestnika na szkoleniu z winy Uczestnika wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego zapisu nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 3. Organizatorzy umożliwiają zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczeniowej od tzw. Kosztów Rezygnacji z udziału w Kursie i Imprezie Turystycznej.
 4. Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji Uczestnika zapewnianego przez TU Europa S.A. (wariant Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 100%). Ubezpieczenie to pozwala odzyskać 100% kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. Pełne warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji 100% w TU Europa S.A. są dostępne pod adresem: http://tueuropa.pl/uploads/owu/44af0939c3e7ae74fff94a0f1a7d39f1.pdf
 5. W przypadku rezygnacji Klientów z Kursu, następującej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatorów (np. odwołanie kursu), Organizator może od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania umowy łączącej go z Klientami. Dla Klientów, nie będących Konsumentami, zarejestrowanymi bezpośrednio przez formularz zgłoszeniowy, Organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji. Wysokość potrącenia jest taka sama dla oferty Angloville Junior i Angloville Junior Europe i jest uzależniona od daty rezygnacji. Wynosi ona odpowiednio:

dla Angloville Sp. z o.o. Sp. K. – organizatora Kursu:

 1. do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, ale nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
 2. do 30 dni przed datą rozpoczęcia Kursu i na więcej niż 14 dni od daty mailowego lub pisemnego potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora Kursu, Angloville Sp. z o.o. Sp.K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 22% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs
 3. pomiędzy 30 a 22 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville Sp. z o.o. Sp. K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 30% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs,
 4. pomiędzy 21 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 43% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs
 5. pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 73% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs
 6. pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 89% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs

 

dla Angloville Sp. z o.o. organizatora Imprezy Turystycznej:

 1. do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville Sp. z o. o. zwraca 100% uiszczonej opłaty,
 2. pomiędzy 27 a 22 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville Sp. z o. o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. w wysokości 21% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną
 3. pomiędzy 21 a 14 przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville Sp. z o. o zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. w wysokości 42% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną
 4. pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville Sp. z o.o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. w wysokości 63% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną
 5. pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville Sp. z o.o. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. w wysokości 74% opłaty za właściwą dla rezerwacji Imprezę Turystyczną. Przepis niniejszy nie dotyczy Konsumentów. W takich przypadkach zasady rezygnacji będą regulowały przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Brak wniesienia opłaty za Kurs oraz opłaty za Imprezę Turystyczną zgodnie z § 5 ust. 3 i ust. 4 oznacza odstąpienie przez Klienta od umowy i rezygnację z Kursu oraz Imprezy Turystycznej.
 7. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville Sp. z o. o. Sp. K. lub elektronicznie na adres email: kontakt@angloville.pl.
 8. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 9. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania do umów o imprezę turystyczną.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9, Konsument musi poinformować Angloville Sp. z o. o. Sp. K. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane § 13 Regulaminu. Odstąpienie od Umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr -2 do Regulaminu.
 11. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 8, Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez Angloville Sp. z o. o. Sp. K. do chwili odstąpienia, jeśli Angloville Sp. z o. o. Sp. K. na żądanie Konsumenta rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu wskazanego w pkt. 8.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 8, nie przysługuje, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.
 • 7 [Reklamacje]
 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki do Angloville Sp. z o. o. Sp. K. w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville Sp. z o. o. Sp. K. . Pozostałe reklamacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@angloville.pl, co nie ogranicza prawa Konsumenta do ich złożenia w terminie późniejszym.
 • 8 [Dane osobowe i wizerunek]

 

 1. Organizatorzy w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzą i przetwarzają dane osobowe Klientów i Uczestników. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych odpowiednimi przepisami.
 2. Organizatorzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi Uczestników i Klientów. Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi jest dostępna na stronie internetowej www.angloville.pl.
 3. W ramach zawartej umowy o współadministrowanie uzgodniono zakres odpowiedzialności dotyczącej obowiązków wynikających z RODO. Za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą odpowiedzialna jest Angloville sp. z o.o. sp.k.
 4. Angloville sp. z o.o. sp.k. odpowiada również za umożliwienie osobom, których dane dotyczą wszystkich uprawnień, które przewiduje RODO. Niezależnie od tego, wszelkie prawa wynikające z RODO osoba, której dane są administrowane, może wykonywać wobec Angloville sp. z o.o.
 1. Organizatorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, którym jest adres e-mail: gdpr@angloville.pl. Kontaktować się można również pisemnie pod adresem Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (lub Angloville sp. z o.o.), św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce.
 2. Organizatorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, wizerunek, PESEL, NIP), dane adresowe (np. adres zamieszkania), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Organizatorzy przetwarzają dane (np. dane związane z płatnościami).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać również dane dotyczące zdrowia, jeżeli zostały one podane przez osobę, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela i osoba ta (lub opiekun prawny w jej imieniu) wyraziła zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w celu wykonania Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie danych dotyczących zdrowia (o ile takie dane zostały podane) podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Organizatorzy mogą udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzystają przy przetwarzaniu) takim jak:
 • dostawcy usług informatycznych;
 • podmioty współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Kursu;
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.
 1. Organizatorzy są uprawnieni do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 2. Organizatorzy są również uprawnieni do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji. W szczególności takimi odbiorcami mogą być:
  • podmioty zapewniające nocleg w ramach Kursu;
  • Fundacja Rozwój Bez Granic z siedzibą w Krakowie (podmiot zapewniający udział native speakerów w kursach);
  • Tutlo sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach;
  • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Organizatorzy nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w ich imieniu), którzy dostarczają usługi i narzędzia informatyczne oraz świadczą usługi marketingowe. Organizatorzy przekazują dane osobowe wyłącznie do podmiotów, które należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.
 4. Organizatorzy mogą przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do każdego z Organizatorów.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się za pomocą adresu e-mail gdpr@angloville.pl lub przesłania korespondencji na adres Angloville.
 3. Podczas Kursu Organizatorzy lub osoby przez nich wyznaczone mogą wykonywać fotografie i materiały wideo. W ramach tych fotografii i nagrań wideo może zostać utrwalony wizerunek Uczestników.
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatorów z wizerunku Uczestnika. Zgoda jest udzielana przez przedstawiciela
 5. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób w celu promocji działalności Organizatorów, w tym we wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatorów.
 6. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń.
 7. Zgoda zostaje udzielona na czas nieograniczony.
 8. Uczestnik ma prawo zgłosić podczas wykonywania fotografii i materiałów wideo, że nie chce aby jego wizerunek był wykorzystywany przez Organizatora.

 

 

 • 9 [Odpowiedzialność]
 1. Angloville Sp. z o.o. Sp. K. jest organizatorem wyłącznie Kursu. Organizatorem Imprezy Turystycznej jest wyłącznie Angloville Sp. z o.o. .
 2. Angloville Sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Imprezy Turystycznej. Angloville Sp. z o.o. Sp. K. ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację Kursu.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zrealizowania świadczeń wynikających odpowiednio z umów łączących ich z Klientami z zachowaniem należytej staranności kupieckiej i ponoszą odpowiedzialność za należyte przygotowanie Kursu oraz Imprezy Turystycznej, w zakresach opisanych w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów łączących ich z Klientami na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie o usługach turystycznych .
 5. Opiekę podczas Kursu oraz Imprezy Turystycznej sprawuje główny koordynator i wychowawcy zgłoszeni do Kuratorium. W czasie przeprowadzania zajęć programowych wymagających obecności lub nadzoru osób z dodatkowymi uprawnieniami, osoby takie zostają zapewnione.
 • 10 [Prawa i Obowiązki Klienta]
 1. Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika oraz stan zdrowia wszystkich osób również niepełnoletnich wpisanych w zgłoszeniu, w pełni umożliwia udział w Kursie oraz Imprezie Turystycznej.
 2. Klient oświadcza również, że Uczestnik posiada ważne dokumenty, bez posiadania których nie może wziąć udziału w Imprezie Turystycznej tj.: (a) ważną legitymację szkolną ze zdjęciem lub dowód osobisty, (b) prawidłowo wypełniony oryginał karty kwalifikacyjnej Uczestnika, który należy wręczyć wychowawcom w dniu rozpoczęcia Kursu/Imprezy Turystycznej.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń koordynatorów, wychowawców, opiekunów, kierownika, osób wyznaczonych przez Organizatorów do prowadzenia zajęć i form rekreacji, Regulaminów obowiązujących podczas Imprezy Turystycznej, przepisów Prawa RP, w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży. W szczególności zabronione palenie tytoniu, posiadania i zażywanie narkotyków oraz środków narkotyzujących typu “dopalacze”, posiadanie lub spożywanie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.
 4. Jeśli Uczestnik korzysta z transportu organizowanego przez Organizatora Imprezy Turystycznej, to jest on zobowiązany stawić się na miejscu zbiórki w miejscu i czasie określonym w informacji przekazanej przez Organizatorów w formie elektronicznej lub telefonicznej na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem Kursu.
 5. W informacji organizacyjnej podanej w punkcie 4. podaje się: (a) datę wyjazdu, (b) miejsce zbiórki, (c) godzinę zbiórki, (d) planowany termin i godzinę przyjazdu na miejsce organizacji Kursu i Imprezy Turystycznej, (e) planowany czas przejazdu,
 6. Organizator Imprezy Turystycznej w miejscach organizacji poszczególnych Imprez Turystycznych umożliwia rodzicom lub prawnym opiekunom Uczestników, kontakt bezpośrednio z osobą opiekującą się dzieckiem na następujących zasadach: (a) główny koordynator Imprezy Turystycznej jest dysponentem służbowego telefonu komórkowego,(b)Organizatorzy przesyłają wiadomość mailową do rodziców lub prawnych opiekunów z numerem telefonu głównego koordynatora Imprezy Turystycznej.
 7. Klient w imieniu zgłoszonego przez siebie Uczestnika, ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatorów za szkody wyrządzone z winy Uczestnika, lub zobowiązuję sie do ich naprawienia bądź pokrycia w całości.
 8. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Angloville lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Angloville z Kursu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji Kursu w tym lub innym terminie. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, Klient jest odpowiedzialny za niezwłoczny i bezpieczny odbiór Uczestnika z miejsca, w którym odbywa się Kurs i Impreza Turystyczna, na własny koszt. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy Uczestnika niepełnoletniego w trybie niezwłocznym, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przekazania go pod opiekę właściwych władz.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia stanu higieny Uczestnika przez uprawnioną do tego osobę (higienistkę, pielęgniarkę, lekarza).
 10. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać wychowawcy/koordynatorowi lub opiece medycznej uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Imprezy Turystycznej.
 11. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy Turystycznej.
 • 11 [Siła wyższa]
 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.
 5. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów w zakresie w jakim zawarli umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu. Odpowiedzialność Organizatorów za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest regulowana wyłączenie przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 • 12 [Prawa autorskie]
 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na www.angloville.pl, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o. i/lub odwiedzanie stron Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o., Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville Sp. z o. o. Sp. K. i Angloville Sp. z o. o., proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@angloville.pl
 • 13 [Zawiadomienia]

Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem poszczególnych umów i Regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Organizatorom osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy.

 

Dane korespondencyjne Organizatora Kursu : Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Św. Leonarda 1/8 25-311 Kielce Tel: 533 655 147 E-mail: kontakt@angloville.pl

 

Dane korespondencyjne Organizatora Imprezy Turystycznej m.in. noclegów, wyżywienia i transportu: Angloville Sp. z o.o.ul. Św. Leonarda 1/825-311 Kielce Tel.: 607 729 464 E-mail: kontakt@angloville.pl

 • 14 [Postanowienia końcowe]
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres kontakt@angloville.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 z dalszymi zmianami_ oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami).
 3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Uczestnik szkolenia oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, przyjęli do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie oraz Imprezie Turystycznej przejmują na siebie wszystkie dotyczące ich a określone w regulaminie zobowiązania.

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

Cennik programów Angielska Wioska Junior i Angielska Wioska Junior Ski ferie zimowe 2020:

 

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE JUNIORSUPER EARLY BIRD DO 30.11.20191 699,00 zł1 200,00 zł2 899,00 zł
EARLY BIRD DO 15.01.20201 799,00 zł1 200,00 zł2 999,00 zł
LATE APPLICATION OD 16.01.20201 949,00 zł1 200,00 zł3 149,00 zł

 

Cennik programów Angloville Kids ferie zimowe 2020:

Termin aplikacjiOpłata organizatora kursu (Angloville sp. z o.o. sp. k)Opłata organizatora imprezy turystycznej (Angloville sp. z o.o.)Opłata łączna dla organizatorów
ANGLOVILLE KIDS
SUPER EARLY BIRD DO 30.11.20191 399,00 zł1 100,00 zł2 499,00 zł
EARLY BIRD DO 15.01.20201 449,00 zł1 100,00 zł2 549,00 zł
LATE APPLICATION OD 16.01.20201 499,00 zł1 100,00 zł2 599,00 zł
 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
………………………………………., dn. ………….
(miejscowość i data)
……………………………………………………….
(Imię i nazwisko konsumenta)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
(adres)
Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Św. Leonarda 1/8 25-311 Kielce

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………….,
zam.………………………………………………………………………………………………………………,
legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem serii ……………. nr …………………………………..,

reprezentujący/a

………………………………………………………………………………………….., oświadczam, iż odstępuję od

umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość, z dnia ………………………. z Angloville

Sp. z o. o.                                                     Spółka Komandytowa.

……………………………………………………….
(czytelny podpis odstępującego )