Regulamin uczestnictwa kursów wyjazdowych języka angielskiego dla dorosłych

Regulamin uczestnictwa kursów wyjazdowych

języka angielskiego dla dorosłych

§1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego dla dorosłych, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122 oraz zasady świadczenia usług turystycznych organizowanych w trakcie Kursu.

Każda osoba korzystająca z Kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować przed zawarciem Umów. Akceptacja Regulaminu oznacza zobowiązanie Klienta oraz Uczestnika do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 [Definicje]

 1. Organizator Kursu” lub „Angloville” – Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122.
 2. „Organizator Usług Turystycznych” – Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541765, REGON: 360712701, NIP: 6572916430, kapitał zakładowy: 5.000 PLN oraz jednocześnie organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 119/15, będący organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu.
 3. „Organizatorzy”– wspólnie Organizator Kursu oraz Organizator Usług Turystycznych.
 4. „Kurs”– usługi nauczania języka angielskiego, oferowane przez Organizatora Kursu.
 5. „Usługi Turystyczne” – usługi oferowane przez Organizatora Usług Turystycznych obejmujące zorganizowanie noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów lub Uczestników.
 6. „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych przez Organizatorów.
 7. „Konsument”– osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Organizatorów w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. „Uczestnik”– osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, uczestnicząca w programie Kursu.
 9. „Strony”– Klient i Organizatorzy łącznie.
 10. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora Kursu pod adresem www.angloville.pl, przedstawiający programy doskonalenia języka angielskiego.
 11.  „Ubezpieczyciel” – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002736, REGON: 272324625, NIP: 8951007276, kapitał zakładowy: 37.800 000 PLN.
 12. „Umowy” – oznaczają łącznie zawarte na odległość: umowę o odpłatne świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu zawartą z Organizatorem Kursu oraz umowę o świadczenie usług turystycznych z właściwym dla danej rezerwacji podmiotem.
 13. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

§3 [Usługi]

 1. Organizator Kursu prowadzi Serwis, za pomocą, którego oferuje organizację kursu języka angielskiego wraz z usługami turystycznymi zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: www.angloville.pl.
 2. Organizator Kursu udzieli Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie: www.angloville.pl.

§4 [Zgłoszenia]

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: www.angloville.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Klient przesyłając do Organizatora Kursu formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu.
 3. Rezerwacja Kursu zostanie potwierdzona przez Organizatora Kursu pisemnie lub drogą elektroniczną nie później w ciągu 4 (czterech) dni od daty otrzymania przez Organizatora Kursu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego od Klienta (wraz z akceptacją Regulaminu).
 4. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora Kursu, dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz umowy na świadczenie usług turystycznych (noclegu, wyżywienia i transportu) na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku wyczerpania ilości miejsc na dany Kurs, Organizator Kursu przyjmuje dalsze rezerwacje zainteresowanych Klientów/Uczestników na listę rezerwową, informując o tym Klienta. Udział w Kursie osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.
 6. Klient może przenieść na innego Klienta/Uczestnika udział w Kursie (tj. wiek) wszystkie przysługujące mu prawa i obowiązki z tytułu zawartych Umów, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tych Umów prawa i  obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza zgłoszeniowego i akceptację Regulaminu na stronie Serwisu. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatorów, jeśli Klient zawiadomi ich o tym w terminie do 3 dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny Kursu oraz opłaty za Usługi Turystyczne oraz koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika Kursu, Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki odpowiadają wobec Organizatora Kursu oraz Organizatora Usług Turystycznych solidarnie.

§5 [Opłaty]

 1. Organizatorzy dopuszczają następujące formy zapłaty za udział w Kursie oraz Usługi Turystyczne: przelew na rachunek bankowy Organizatorów albo przelew za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.
 2. Cennik Kursu zawierający opłatę za Kurs oraz opłatę za Usługi Turystyczne stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Organizatorzy oświadczają, że świadczą swoje usługi wyłącznie w modelu pakietowym, co oznacza usługi szkoleniowe w ramach Kursu są świadczone wyłącznie wraz z usługą zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Z tego powodu wykupienie Kursu Angloville oznacza także konieczność wykupienia usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu.
 2. Klient zobowiązuje się wnieść:
  1. opłatę za Kurs do Organizatora Kursu, w wysokości określonej w wysokości określonej w Załączniku nr 1 albo 2 do Regulaminu, wedle rezerwacji, której dokonał, w momencie dokonania rejestracji albo w ciągu 4 dni od momentu otrzymania, drogą elektroniczną lub pisemną, potwierdzenia rezerwacji od Organizatora Kursu.

Opłata za Kurs będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN.

  1. opłatę za Usługi Turystyczne do Organizatora Usług Turystycznych, w wysokości określonej w Załączniku nr 1 albo 2 do Regulaminu, wedle rezerwacji, której dokonał, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu i Usług Turystycznych.

Opłata za Usługi Turystyczne będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora Usług Turystycznych o numerze: 68 1240 1372 1111 0010 6172 5169. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24,  tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy: 4.500.000 PLN

 1. Organizatorzy, na życzenie Klienta, wystawią i prześlą w formie elektronicznej na adres email Klienta fakturę proforma, na co Klient wyraża zgodę.
 1. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta  – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę (art.  art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT),  może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres email Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków.
 2. Dla klientów nie będących Konsumentami, faktury za Kurs zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres email Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu, na co Klient wyraża zgodę.
 1. W przypadku gdy wpłata za Usługi Turystyczne będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Organizatora Usług Turystycznych wpłata zostanie potwierdzona fakturą zaliczkową VAT Marża.
 2. Faktura zaliczkowa zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co klient wyraża zgodę.
 3. Faktura zaliczkowa potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty jest jednocześnie fakturą końcową (art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT).
 4. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujących danych: imię, nazwisko, data i miejsce Kursu.
 5. Za datę uiszczenia opłat przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora Kursu oraz Organizatora Usług Turystycznych. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 6. Uczestnictwo w Kursie możliwe jest dopiero po wpłaceniu opłaty za Kurs oraz za Usługi Turystyczne w pełnej wysokości.
 7. Rezygnacja Klienta lub Uczestnika ze wszystkich lub niektórych świadczeń objętych Kursem oraz Usługami Turystycznymi przez Klienta pomimo tego, iż każdy z Organizatorów był gotów do wykonania tych świadczeń zgodnie z łączącą go z Klientem umową, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.

§6 [Rezygnacja z Kursu i Usługi Noclegu, Wyżywienia i Transportu]

 1. Organizatorom przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator Kursu zobowiązuje się zwrócić Klientowi na jego rachunek bankowy otrzymaną opłatę za Kurs, a Organizator Usług Turystycznych otrzymaną opłatę za Usługi Turystyczne.
 2. W przypadku rezygnacji z Kursu lub Usług Turystycznych po ich rozpoczęciu, nieprzystąpieniu Uczestnika do Kursu lub nieobecności Uczestnika na szkoleniu z winy Uczestnika wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania  w stosunku do Klientów będących Konsumentami.
 3. Organizatorzy umożliwiają zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczeniowej od tzw. kosztów rezygnacji z udziału w Kursie i Usługach Turystycznych.
 4. Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji Uczestnika zapewnianego przez Ubezpieczyciela (Wariant Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 100%). Ubezpieczenie to pozwala odzyskać 100% kosztów rezygnacji, jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. Pełne warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji 100% są dostępne pod adresem Ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/uploads/files/Produkty/OWU/OWU_Koszty_Rezygnacji_11.2017.pdf
 5. W przypadku rezygnacji Klientów z Kursu, następującej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatorów (np. odwołanie kursu), Organizatorzy mogą od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania łączących ich z Klientami Umów. Dla Klientów, niebędących Konsumentami,  Organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącej odpowiednio:

5.1. Dla Organizatora Kursu:

 • do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, ale nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu Organizator Kursu zwraca 100% uiszczonej opłaty,
 • do 30 dni przed datą rozpoczęcia Kursu i na więcej niż 14 dni od daty mailowego lub pisemnego potwierdzenia rezerwacji, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 22% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 • pomiędzy 30 a 22 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 30% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 • pomiędzy 21 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 43% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 • pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 73% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs;
 • pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Kursu zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Kursu w wysokości 89% opłaty za właściwy dla rezerwacji Kurs.

5.2. Dla Organizatora Usług Turystycznych:  

 • do 28 dni przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Usług Turystycznych zwraca 100% uiszczonej opłaty;
 • pomiędzy 27 a 22 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Usług Turystycznych zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Usług Turystycznych w wysokości 30% opłaty za właściwe dla rezerwacji Usługi Turystyczne;
 • pomiędzy 21 a 14 przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Usług Turystycznych zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Usług Turystycznych w wysokości 42% opłaty za właściwe dla rezerwacji Usługi Turystyczne;
 • pomiędzy 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Usług Turystycznych zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Usług Turystycznych w wysokości 63% opłaty za właściwe dla rezerwacji Usługi Turystyczne;
 • pomiędzy 6 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator Usług Turystycznych zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora Usług Turystycznych w wysokości 74% opłaty za właściwe dla rezerwacji Usługi Turystyczne.

Przepis § 5 nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, o ile koszty rezygnacji wskazane w §5 byłyby mniej korzystne niż te wyliczone na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W takich przypadkach zasady rezygnacji będą regulowały przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Brak wniesienia opłaty za Kurs oraz opłaty za Usługi Turystyczne uprawnia Organizatorów do anulowania rezerwacji.
 2. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Organizatora Kursu lub elektronicznie na adres email: kontakt@angloville.pl.
 3. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu.
 4. Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług turystycznych.
 5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, o którym mowa w pkt. 8, Konsument może przesłać Organizatorowi Kursu oświadczenie o odstąpieniu listownie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane § 12 Regulaminu. Odstąpienie od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, o którym mowa w pkt. 8, nie przysługuje, jeżeli Organizator Kursu wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.

§7 [Reklamacje]

 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@angloville.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta i Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu ich otrzymania przez Organizatorów.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Klient może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§8 [Prywatność i poufność]

 1. Organizatorzy w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzą i przetwarzają podane przez Klientów dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umów. Dane osobowe Klientów i Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizatorzy są administratorami danych osobowych i dochowują najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta i Uczestnika przetwarzane są w celu świadczenia usług wynikających z Umów oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratorów danych.
 3. Dane osobowe Klienta i Uczestnika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług objętych Regulaminem, tj.:
 • w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Klienta lub Uczestnika opłat z tytułu korzystania z Serwisu;
 • w sytuacji, gdy angażowane są osoby trzecie do realizacji Umów w imieniu Organizatorów w związku z wykonaniem Umów; w takich przypadkach Organizatorzy pozostają odpowiedzialni za ochronę danych osobowych Klienta i Uczestnika;
 • w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.
 1. Klient lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania. Oświadczenia w tym zakresie prosimy składać na adres e-mail: kontakt@angloville.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia usług objętych Regulaminem. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty wspierające funkcjonowanie Serwisu (także z państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony), a także Tutlo Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Dane osobowe Klienta lub Uczestnika mogą być wykorzystywane przez Operatorów do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Operatorów lub osób trzecich albo za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta lub Uczestnika odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie
 3. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo, zrobionych podczas Kursu, dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby zdjęcie Uczestnika lub materiał wideo z wizerunkiem Uczestnika pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo lub pisemnie przed Kursem.

§9 [Odpowiedzialność]

 1. Organizatorzy zobowiązują się do zrealizowania świadczeń wynikających z Umów łączących ich z Klientami z zachowaniem należytej staranności kupieckiej i ponoszą odpowiedzialność za należyte przygotowanie Kursu oraz Usług Turystycznych.
 2. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń wynikających z Umów, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umów łączących ich z Klientami na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o usługach turystycznych.
 4. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy zgłoszony przez niego Uczestnik uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie Kursu lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatorów lub innych osób obecnych w miejscu przeprowadzanego Kursu, Uczestnik może zostać usunięty przez Organizatorów z Kursu i towarzyszących Kursowi usług turystycznych bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie.
 5. Zawierając Umowy Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika w pełni umożliwia udział w Kursie.
 6. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać koordynatorowi z ramienia Organizatorów uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Kursu.
 7. Niedopuszczalne jest  zachowanie Uczestnika, stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Kursu.
 8. Uczestnik, który łamie regulamin Kursu lub hotelu, uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie Kursu, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatora Kursu lub Organizatora Usług Turystycznych lub innych osób obecnych w miejscu, w którym organizowany jest Kurs, może zostać usunięty przez Organizatorów po trzykrotnym udokumentowanym  upomnieniu od Angloville, bez możliwości otrzymania zwrotu poniesionych kosztów lub kontynuacji Kursu w tym lub innym terminie.
 9. W przypadku mniejszej liczby Native Speakerów na programie dla dorosłych (Angielska Wioska, Angielska Wioska Tandem, Angloville Weekend) spowodowanej sytuacją losową  tj. choroba / zdarzenie rodzinne  / kontuzja Native Speakera, na którą Organizator usługi nie ma realnego wpływu, Uczestnik wyraża zgodę na przyjęcie rekompensaty w postaci:
 • lekcji w formule 1:1 z Native Speakerem na platformie językowej TUTLO równoważnej liczbie godzin zrealizowanych stacjonarnie niezgodnie z założoną ofertą;

lub

 • vouchera uprawniającego do zniżki na kolejny Kurs Angloville, dla siebie lub członka rodziny.

§10 [Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej Umów, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania siły przyrody (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie), działania władzy państwowej (np. wojny, działania militarne, embarga), konflikty, rozruchy, strajki, które są niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację Umów, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartych Umów stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umów w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie Organizatorów.
 5. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów w zakresie w jakim zawarli umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu. W tym zakresie odpowiedzialność Organizatora Kursu za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest regulowana wyłączenie przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawą o prawach konsumenta.

§11 [Prawa autorskie]

 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawami autorskimi przysługującymi w całości Organizatorowi Kursu. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Organizatorów, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. Klient nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować treści dostępnych w Serwisie ani materiałów otrzymanych w ramach Kursu. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu, proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@angloville.pl.

§12 [Zawiadomienia]

Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem umowy i regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Angloville osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia.

 

Dane korespondencyjne Organizator Kursu:

Angloville Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce

Tel: 48 533 655 147

E-mail: kontakt@angloville.pl

 

Dane korespondencyjne Organizatora Usług Turystycznych:

 

Angloville Sp. z o.o.

Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce

Tel.: 48 533 655 147

E-mail:  kontakt@angloville.pl

§13 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@angloville.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisu ustawy o usługach turystycznych, turystycznych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Kwestie sporne nieobjęte Regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umów, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. W stosunku do Klientów będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo na podstawie przepisów prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Wszelkie zmiany Regulamin wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie Serwisu.

Uczestnik szkolenia oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, przyjęli do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie oraz towarzyszących mu Usługach Turystycznych (zakwaterowania, wyżywienia i transportu), przejmują na siebie wszystkie dotyczące ich a określone w Regulaminie obowiązki.

 

 

Załącznik nr 1

CENNIK PROGRAMÓW

Program Opłata organizatora Kursu (Angloville Sp. z o.o. Sp. K.) Opłata organizatora Usługi Turystycznej (Angloville Sp. z o.o.) Opłata łączna dla organizatorów
Angielska Wioska 2649,00 zł 1250,00 zł 3899,00 zł
Angielska Wioska Tandem 1799,00 zł 1000,00 zł 2799,00 zł
Angloville Weekend 1724,00 zł 675,00 zł 2399,00 zł

 

Organizatorzy mają prawo do wprowadzania zniżek i przecen o charakterze czasowym oraz udzielania zniżek za ponowne uczestnictwo w programach.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

………………………, dn. ………….

(miejscowość i data)

……………………………………………………….

(Imię i nazwisko konsumenta)

………………………………………………………..

………………………………………………………..

(adres)

Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Św. Leonarda 1/8 25-311 Kielce

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………….,

zam.………………………………………………………………………………………………………………,

legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem serii ……………. nr ………………………………….., reprezentujący/a

………………………………………………………………………………………….., oświadczam, iż odstępuję od umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa / na odległość, z dnia ………………………. z Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.

……………………………………………………….

(czytelny podpis odstępującego )