Regulamin

Regulamin
Regulamin uczestnictwa
1
[Postanowienia ogólne]
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122. Każda osoba korzystająca z Kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad. 2
[Definicje]  
 1. Angloville” - Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, numer podmiotu w KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, zwana dalej Organizatorem Kursu.
 2. Serwis” - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem http://www.angloville.pl, zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego.
 3. „Kurs”- usługi nauczania języka angielskiego, oferowane przez Angloville;
 4. „Klient” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. „Konsument”- osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. „Strony”- Klient i Angloville łącznie.
 7. „Uczestnik”- osoba, mająca ukończone 18 lat, uczestnicząca w programie Kursu
 8. „Angloville Sp. z o. o.”- Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, NIP: 6572916430, organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 119/15, będący organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville Sp. z o. o. SP.K. zwana dalej również „Angloville Sp. z o. o.”.
 9. „Organizatorzy”- wspólnie Angloville Sp. z o. o. Sp. K. oraz właściwy dla danej rezerwacji podmiot organizujący noclegi, wyżywienie i transport.
 10. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
3
[Usługi]  
 1. Angloville prowadzi Serwis, za pomocą, którego oferuje organizację kursu języka angielskiego zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: www.angloville.pl.
 2. Angloville udzieli Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie: www.angloville.pl.
   4
[Zgłoszenia]  
 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego online dostępnego na stronie: https://angloville.pl/program/o-angielskiej-wiosce/ oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Klient przesyłając do Angloville formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego dokonania akceptacji Regulaminu.
 3. Rezerwacja Kursu zostanie potwierdzona przez Angloville pisemnie lub drogą elektroniczną nie później w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Angloville poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego od Klienta.
 4. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji, dochodzi równocześnie do zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu oraz na świadczenie usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku rezerwacji wszystkich miejsc na dany Kurs, Angloville przyjmuje dalsze rezerwacje zainteresowanych uczestników na listę rezerwową, informując o tym Klienta. Udział w Kursie osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej.
 6. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Kursie (tj. wiek) wszystkie przysługujące mu prawa i uprawnienia z tytułu umowy o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tych umów obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu na www.angloville.pl. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Angloville, jeśli Klient zawiadomi ich o tym w terminie do 3 dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny Kursu oraz opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie i transport do właściwego podmiotu hotelowego, oraz koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika Kursu, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
  5
[Opłaty]  
 1. Organizatorzy dopuszczają następujące formy zapłaty za udział w Kursie oraz skorzystanie z usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu: przelew na rachunek bankowy Organizatorów.
 2. Łączna kwota pobierana przez Organizatorów to 3899 (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto.
 3. Opłata będąca wynagrodzeniem Angloville pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta wynosi:
 • 2649 (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Dębowa Góra, organizowanych na terenie obiektu Hotel Dębowa Góra Active & SPA
 • 2799 (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Bachledówka organizowanych na terenie obiektu Hotel Bachledówka
 • 2899 (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Chojnik, organizowanych na terenie obiektu Hotel Chojnik
 • 2899 (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Lipowy Most organizowanych na terenie obiektu Hotel Lipowy Most
 • 2799 (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Folwark Łękuk organizowanych na terenie obiektu Folwark Łękuk
 
 1. Opłata będąca wynagrodzeniem Organizatorów noclegów, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu na rzecz Klienta wynosi:
 • 1100 (słownie: tysiąc sto) złotych brutto na rzecz Hotelu Bachledówka
 • 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto na rzecz Hotelu Chojnik
 • 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto na rzecz Angloville Sp. z o. o., dla Kursów w Hotelu Lipowy Most
 • 1100 (słownie: tysiąc sto) złotych brutto na rzecz Angloville Sp. z o. o., dla Kursów w Folwarku Łękuk
 • 1250 (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt ) złotych brutto na rzecz Angloville Sp. z o. o., dla Kursów w Hotelu Dębowa Góra Active & SPA
 
 1. Organizatorzy oświadczają, że świadczą swoje usługi wyłącznie w modelu pakietowym, co oznacza usługi szkoleniowe w ramach Kursu są świadczone wyłącznie wraz z usługą zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Z tego powodu wykupienie Kursu Angloville oznacza także konieczność wykupienia usługi zakwaterowania, wyżywienia  i transportu, o której mowa w ust. 4 w trakcie trwania Kursu.
 2. Organizatorzy, na życzenie Klienta, wystawią i prześlą w formie elektronicznej na adres email Klienta fakturę proforma, na co Klient wyraża zgodę.
 3. Opłatę za Kurs należy wpłacić najpóźniej na 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego  na stronie internetowej www.angloville.pl.
 4. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za zakwaterowanie, wyżywienie i transport do właściwego podmiotu organizującego usługi (Hotelu Bachledówka, Hotelu Chojnik lub Angloville Sp. z o. o.), w wysokości określonej w ust. 4, wedle rezerwacji, której dokonał, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu.
 5. Uczestnictwo w Kursie możliwe jest dopiero po wpłaceniu całej kwoty wskazanej w ust. 2.
 6. Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 1. będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: 96 1240 1372 1111 0010 6225 3315. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 - PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
 7. Po wykonaniu usługi, na życzenie Klienta  - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyrażone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub wniesiono opłatę (art.  art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT),  może zostać wystawiona faktura za Kurs w formie elektronicznej i przesłana na adres email Klienta. Faktura zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania o jej wystawienie przy zachowaniu opisanych wyżej warunków.
 8. Dla klientów nie będących Konsumentami, faktury za Kurs zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres email Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu, na co Klient wyraża zgodę.
 9. W przypadku gdy wpłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 4 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville sp. z o. o. Organizatorzy, potwierdzają otrzymanie pieniędzy fakturą zaliczkową VAT Marża.
 10. Faktura zaliczkowa, o której mowa w pkt. 14 zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres email Klienta w terminie 14 dni od jej wystawienia, na co klient wyraża zgodę.
 11. Faktura zaliczkowa, o której mowa w pkt. 14 potwierdzająca wniesienie pełnej opłaty jest jednocześnie fakturą końcową (art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT).
 12. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce Kursu.
 13. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.
 14. Rezygnacja Klienta lub Uczestnika z wszystkich lub niektórych świadczeń objętych Kursem oraz usługą zakwaterowania, wyżywienia i transportu przez Klienta pomimo tego, iż każdy z Organizatorów był gotów do wykonania tych świadczeń zgodnie z łączącą go z Klientem umową, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
  6
[Rezygnacja z Kursu i Usługi Noclegu, Wyżywienia i Transportu]  
 1. W przypadku rezygnacji z Kursu i/lub usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu po ich rozpoczęciu, nieprzystąpieniu Uczestnika do Kursu lub nieobecności Uczestnika na szkoleniu z winy Uczestnika wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego zapisu nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. W przypadku rezygnacji Klientów z Kursu, następującej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatorów (np. odwołanie kursu), Organizator może od Klienta zażądać wynagrodzenia i zwrotu kosztów za poczynione przygotowania zmierzające do prawidłowego wykonania łączącej go z Klientami Umowy. Dla Klientów, niebędących Konsumentami, zarejestrowanymi bezpośrednio przez formularz zgłoszeniowy, Organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącą odpowiednio:
  2.1.Dla Angloville Sp. z o. o. Sp. K. – organizatora Kursu:
 • do 21 dni przed rozpoczęciem Kursu, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
 • pomiędzy 20 a 14 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 1600 (słownie: tysiąc sześćset) złotych brutto,
 • pomiędzy 13 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Angloville Sp. z o. o. Sp. K. zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville z o. o. Sp. K. w wysokości 2500 (słownie: dwa pięćset trzysta) złotych brutto.
2.2 Dla właściwego dla danej rezerwacji Organizatora usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu:  
 • do 14 dni przed rozpoczęciem Kursu, Organizator zwraca 100 % uiszczonej opłaty,
 • pomiędzy 13 a 1 dniem przed rozpoczęciem Kursu, Organizator zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora w wysokości 700 (słownie: siedemset) złotych brutto.
Przepis niniejszy nie dotyczy Konsumentów. W takich przypadkach zasady rezygnacji będą regulowały przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Brak wniesienia opłaty za Kurs oraz opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie i transport zgodnie z § 5 ust. 8 oznacza odstąpienie przez Klienta od umowy i rezygnację z Kursu oraz usługi zakwaterowania, wyżywienia i transportu.
 2. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville lub elektronicznie na adres email: kontakt@angloville.pl.
 3. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8, Konsument musi poinformować Angloville o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane § 13 Regulaminu.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5, Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez Angloville do chwili odstąpienia, jeśli Angloville na żądanie Konsumenta rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5).
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 5, nie przysługuje, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę przewidzianą tą umową o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu za wyraźną zgodą Konsumenta.
 7. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Prawach konsumenta, ustawa ta nie ma zastosowania do umów dotyczących łącznie zapewnianych usług zakwaterowania, wyżywienia i transportu.
  7
[Reklamacje]  
 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville. Pozostałe reklamacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@angloville.pl.
  8
[Prywatność i poufność]  
 1. W celu należytego wykonania zamawianych usług, Angloville gromadzi i przetwarza podane przez Klientów dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i jest administratorem danych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville w celu niezbędnym  do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Kontakt: kontakt@angloville.pl.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Angloville w zakresie opisanym w pkt. 1.
 4. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez administratora danych poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 6. Administrator danych informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo,  zrobionych podczas Kursu, dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient lub Uczestnik nie wyraża zgody, aby zdjęcie Uczestnika lub materiał wideo z wizerunkiem Uczestnika pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo lub pisemnie przed Kursem.
  9
[Odpowiedzialność]  
 1. Organizatorzy zobowiązują się do zrealizowania świadczeń wynikających odpowiednio z umów łączących ich z Klientami z zachowaniem należytej staranności kupieckiej i ponoszą odpowiedzialność za należyte przygotowanie Kursu oraz usługi noclegowej, wyżywienia i transportu w zakresach opisanych w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 2. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie i zgodnych ze ofertą przedstawioną na stronie internetowej pl chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo spowodowane są siłami wyższymi.
 3. Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów łączących ich z Klientami na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie o usługach turystycznych
 4. Klient zgadza się, że w przypadku, gdy zgłoszony przez niego Uczestnik uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie Kursu lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatorów lub innych osób obecnych w miejscu przeprowadzanego Kursu, Uczestnik może zostać wyproszony przez Organizatorów z Kursu i towarzyszących Kursowi usług zakwaterowania, wyżywienia i transportu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie.
 5. Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika w pełni umożliwia udział w Kursie.
 6. Klient w imieniu zgłoszonego przez siebie Uczestnika, ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatorów za szkody wyrządzone z winy Uczestnika i zobowiązuję się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości.
 7. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać koordynatorowi z ramienia Organizatorów uwagi co do swojego stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania Kursu.
 8. Niedopuszczalne jest również zachowanie Uczestnika, stwarzające zagrożenie dla innych Uczestników Kursu.
  10
[Siła wyższa]  
 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę.
 5. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów w zakresie, w jakim zawarli umowę o świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu. Odpowiedzialność Organizatorów za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest regulowana wyłączenie przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  11
[Prawa autorskie]  
 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na www.angloville.pl, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.
 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville, proszony jest o kontakt na adres e-mail: kontakt@angloville.pl
  12
[Zawiadomienia]
Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem umowy i regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Angloville osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia. 
Dane korespondencyjne Organizator Kursu:
Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa
Leonarda 1/8
25-311 Kielce
Tel: 48 533 655 147
E-mail: kontakt@angloville.pl
 Angloville Sp. z o.o.
 Św. Leonarda 1/8
 25-311 Kielce
 Tel.: +48 533 655 147
 E-mail:  kontakt@angloville.pl  

  13
[Postanowienia końcowe]  
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres kontakt@angloville.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 z dalszymi zmianami_ oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami).
 3. Kwestie sporne nieobjęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatorów. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r..
Uczestnik szkolenia oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, przyjęli do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie oraz towarzyszących mu usługach zakwaterowania, wyżywienia i transportu, przejmują na siebie wszystkie dotyczące ich a określone w regulaminie zobowiązania.