1. Angloville
 2. Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) podajemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorzy danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych mogą być:

 • Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Angloville sp. z o.o. sp.k.), ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548006, REGON: 361005213, NIP: 6572917122, gdpr@angloville.pl;
 • Angloville spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Angloville sp. z o.o.), ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541765, REGON: 360712701, NIP: 6572916430, rodo@angloville.pl.

Jeżeli są Państwo osobami, które biorą udział w kursie językowym organizowanym przez Angloville, to Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. są współadministratorami Państwa danych osobowych.

Jeżeli nie są Państwo osobami, które biorą udział w kursie językowym organizowanym przez Angloville, to administratorem Państwa danych osobowych jest wyłącznie ta spółka, z którą Państwo się kontaktują lub która się z Państwem kontaktuje.

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Administratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, wizerunek, PESEL, NIP), dane adresowe (np. adres zamieszkania) oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administratorzy przetwarzają dane (np. dane związane z płatnościami).

Administratorzy mogą przetwarzać również dane dotyczące zdrowia, jeżeli zostały one podane przez osobę, której dane dotyczą i osoba ta wyraziła zgodę na ich przetwarzanie.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w następujących celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile zostały podane dane dotyczące zdrowia) – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub Administratorach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Źródło danych osobowych

Administratorzy przetwarzają dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Każdy z Administratorów może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

 1. Odbiorcy danych

Każdy z Administratorów może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług informatycznych;
 • podmioty współpracujące przy organizacji i prowadzeniu kursu (np. koordynatorzy kursów);
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.

Każdy z Administratorów jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Każdy z Administratorów jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji. W szczególności chodzi tu o takie podmioty jak:

 • podmioty zapewniające nocleg w ramach Kursu;
 • Fundacja Rozwój Bez Granic z siedzibą w Krakowie (podmiot zapewniający udział native speakerów w kursach);
 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa) z siedzibą we Wrocławiu.

Żaden z Administratorów nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają usługi i narzędzia informatyczne oraz świadczą usługi marketingowe. Każdy z Administratorów przekazuje dane osobowe wyłącznie do podmiotów, które należą do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), lub które mają siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska wydała decyzję, że kraj ten zapewnia odpowiedni stopień ochrony.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Każdy z Administratorów może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do każdego z Administratorów;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – do czasu cofnięcia zgody;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Angloville sp. z o.o. sp.k. lub Angloville sp. z o.o. na adresy mailowe lub korespondencyjne podane wcześniej. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez jednego z Administratorów i skontaktują się Państwo z niewłaściwym Administratorem, Państwa wniosek lub pytanie zostanie przekazane do właściwego Administratora.

 1. Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi

Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi osób, które biorą udział w kursie językowym organizowanym przez Angloville. Poniżej znajduje się zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi.

Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. wspólnie ustalają cel i sposoby przetwarzania danych osobowych Uczestników Kursów oraz Koordynatorów Kursów, przez co należy ich traktować jako współadministratorów danych osobowych tych kategorii osób.

Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. współadministrują danymi osobowymi w celu wykonania umowy zawartej odpowiednio z Uczestnikiem lub Koordynatorem.

Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. mogą być uprawnione do przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Koordynatorów również w innych celach niż te wskazane powyżej (np. w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego). Przetwarzanie w innych celach nie jest jednak objęte współadministrowaniem i odbywa się w imieniu pojedynczego Administratora.

Angloville sp. z o.o. sp.k. oraz Angloville sp. z o.o. samodzielnie odpowiadają za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO.

Za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą odpowiedzialna jest spółka Angloville sp. z o.o. sp.k.

Angloville sp. z o.o. sp.k. jest również odpowiedzialna za umożliwienie osobom, których dane dotyczą wszystkich uprawnień, które przewiduje RODO.

Wszelkie prawa wynikające z RODO osoba, której dane są administrowane, może wykonywać wobec Angloville sp. z o.o. sp.k.

Niezależnie od tego, wszelkie prawa wynikające z RODO osoba, której dane są administrowane, może wykonywać wobec Angloville sp. z o.o.

Jeżeli żądanie od osoby, której dane dotyczą zostanie skierowane do Angloville sp. z o.o., ta niezwłocznie przekaże treść żądania do Angloville sp. z o.o. sp.k.

Spółki wyznaczyły wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, którym jest adres e-mail: gdpr@angloville.pl. Kontaktować się można również pisemnie pod adresem Angloville sp. z o.o. sp.k. (lub Angloville sp. z o.o.), ul. św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce.

Obie Spółki oświadczają, że przetwarzanie współadministrowanych danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności wskazanych w art. 32 RODO.

Zadzwoń Zamów rozmowę Wyślij e-mail

OSTATNIE MIEJSCA NA WAKACJE 2024

X