PRESENT SIMPLE

Czas teraźniejszy prosty

FORMA

Czasownik być be *Czasowniki modalne, np. can **Pozostałe czasowniki, np. work
Zdanie twierdzące I am [I'm]
You are [You're]
He is [He's]
She is [She's]
It is [It's]

We are [We're]
You are [You're]
They are [They're]
I can work.
You can work
He can work
She can work
It can work

We can work
You can work
They can work
I work
You work
He works
She works
It works

We work
You work
They work
Pytanie Are you here?
Is he here?

Where are you?
Can you work?
Can he work?

What can you do?
Do you work?
Does he work?

Where does she work?
Przeczenie He is not here.
[He isnt here.]
They are not here.
[They arent here.]
You cannot work.
[You cant work.]

She cannot work.
I do not work.
[I dont work.]

He does not work.
[He doesnt work.]

* Czasowniki modalne to: can/could, may/might, must, ought, should.
Czasowniki półmodalne (need, dare, used to) mogą być traktowane zarówno jako modalne jak i zwykłe czasowniki.
Czasowniki will oraz shall również są czasownikami modalnymi, ale tworzą czasy Future. Podobnie czasownik would, który tworzy tryb przypuszczający. Przeczenie not dołączone do czasownika can stanowi wyjątek. Normalnie not jest osobnym słowem w zdaniu, o ile nie dołączymy jego formy skróconej do czasownika, np. have not = haven't

** Czasownik have w 3. osobie liczby pojedynczej ma formę has. W czasach Perfect ma właściwości czasownika modalnego (Have they? No, they havent.)

W przypadku pozostałych czasowników dodajemy końcówkę -s, a po słowach zakończonych na: o (do, go), x (fix), s (kiss), sh (wash), ch (watch)- dodajemy końcówkę -es. Zauważ, że w pytaniach (w 3. osobie l.poj.) końcówka -s niejako przechodzi z czasownika na słowo posiłkowe (do+ s = does ).

Pytania

Pytania w czasie Present Simple (a także Past Simple) tworzone są przy pomocy tzw. słowa posiłkowego: do (Past Simple: did). Słowo do *generalnie nie występuje w zdaniach twierdzących.

* Możliwe są zdania: I do like you. => Naprawdę cię lubię.
I do believe that .... => Głęboko wierzę, że ... "Do" kładzie dodatkowy nacisk na czasownik, wzmacniając jego znaczenie.

Odwiedź też zakładkę: Pytania - inwersja - słowo posiłkowe.

UŻYCIE

 1. Czasu „Present Simple” używamy do opisywania tego, co robimy co jakiś czas bądź regularnie, oraz tego, co trwa stale, np. „Chodzę do kina”; „Pracuję”; „Lubię pizzę”.

  I go to the cinema.
  I work.
  I like pizza.

  W zdaniach tego typu często używane są przysłówki częstotliwości: always, never, usually, often, sometimes, rarely (=seldom), occasionally oraz frazy: every day/week, every other day, from time to time (=at times), on Tuesdays, twice a month.

  sometimes czasami
  usually zazwyczaj
  often często
  rarely rzadko
  occasionally sporadycznie
  at times czsami
  every day, every week codziennie, co tydzień
  every other day co drugi dzień

  Przysłówki częstotliwości możemy umieścić w zdaniu tuż po podmiocie (przed czasownikiem), np.

  I often go to the cinema.
 2. Czasu Present Simple używa się także dla wyrażenia przyszłych zdarzeń, zaplanowanych w ramach jakiegoś harmonogramu, takich jak: rozkład jazdy, program telewizji/kina, plan wycieczki itp.

  The train arrives at 5.40.
  The film starts at 8.15.
  We leave at 7.00 in the morning.
 3. Czas teraźniejszy prosty jest używany w nagłowkach artykułów prasowych, komentarzu sportowym (i innych dynamicznych opisach zdarzeń, w celu nadania “dramatyzmu” sytuacji), np.

  The minister resigns.
  .... He passes the ball to Lewandowski. ....
 4. Present Simple jest używany zawsze z niektórymi czasownikami, które nie występują w czasie Continuous takimi jak: like, know, understand, remember, etc.

  I’m understanding. I understand.
  Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Non-Continuous Verbs.
 5. Z czasownikiem say, gdy cytujemy informację z książki, ogłoszenia, itp.) oraz innymi czasownikami komunikacji (advise, warn, recommend, etc.), np.

  - What does the notice say?
  - It says, “No, parking.”

  - What does the book say?
  - It says, “Cook very slowly.”

  (“Neither a borrower nor a lender be.”)
  Shakespeare advises us not to borrow or lend.
 6. W zdaniach czasowych i I okresie warunkowym, w znaczeniu czasu przyszłego.

  If he wins he will buy her a bike.

  Odwiedź też zakładkę: Conditional I + Time clauses - Okres warunkowy I + zdania czasowe

Ćwiczenie 1
Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie tj. „Present Simple” lub „Present Continuous”.

 1. What time _____ you usually ____________? (get up)
 2. I __________________ that man. (not know)
 3. What _____ you _____________? I’m watching a film. (do)
 4. She __________________ on the phone now. (talk)
 5. She __________________ talking on the phone. (like)

Ćwiczenie 2
Przetłumacz zdania.

 1. On woli oglądać filmy w kinie.
  ______________________________________________________
 2. O której jadasz śniadanie?
  ______________________________________________________
 3. 3. Nie pracuję dzisiaj.
  ______________________________________________________
 4. O której zaczyna się mecz?
  ______________________________________________________
 5. Ile godzin śpisz w nocy?
  ______________________________________________________

Opracowanie: Marek Czekaj

Co mówią absolwenci?

Programy dla młodzieży Programy dla dorosłych

Dlaczego Angloville?

Co roku ponad 3000 absolwentów z 5 krajów

54% absolwentów programów Junior wraca na kolejny program

Zaufanie u czołowych międzynarodowych marek

Kreatywny sposób nauczania bez książek i klasy językowej

Zaufali Angloville

Skontaktuj się z nami

[cml_media_alt id='3176']hello-2[/cml_media_alt]

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość
wiadomość wysłana!