Bezpieczeństwo na programach Angloville

Drodzy Uczestnicy, 

Poniżej przedstawiamy główne zasady bezpieczeństwa, które będą panować na programach Angloville. Jednocześnie chcemy podkreślić, że przygotowane przez nas wytyczne mogą ulec zmianie podczas obozów w razie zmiany wytycznych ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany będą na bieżąco aktualizowane.

Zasady bezpieczeństwa panujące na kursach Angloville

Kursy dla dzieci i młodzieży

 • Prawni opiekunowie pisemnie poświadczają, że uczestnik:
  • nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 • Opiekun i uczestnik wyjazdu mają obowiązek dokładnie zapoznać się i podpisać regulamin uczestnictwa. Należy, skrupulatnie wypełnić kartę kolonijną, zgodę na podawanie leków, ewentualną hospitalizację oraz pomiar temperatury. 
 • Osoby odprowadzające uczestnika na zbiórkę (lub  bezpośrednio do obiektu) pisemnie poświadczają, że:
  • są zdrowe, 
  • nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  • w ciągu 14 dni poprzedzających rozpoczęcie wyjazdu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Jeśli uczestnik wyjazdu choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora już na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej. To samo tyczy się pełnoletniego uczestnika. Dodatkowo w przypadku występowania chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku
 • Uczestnik musi zaopatrzyć się w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu wypoczynku.
 • Wszyscy pracownicy: członkowie kadry obozu, mentorzy, kierowcy, pracownicy hotelu również przedstawia organizatorowi oświadczenia o swoim stanie zdrowie i braku objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, że w ciągu 14 dni poprzedzających rozpoczęcie wyjazdu nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Na miejsce zbiórki uczestnika odprowadza tylko jeden opiekun.
 • Podczas zbiórki należy zachować bezpieczny co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób znajdujących się w miejscu zbiórki.
 • Opiekunowie i uczestnicy przekazują dokumenty w teczce i zabezpieczone koszulką foliową koordynatorom po kolei i unikając spontanicznego tworzenia się zbiorowisk. 
 • Kadra oraz mentorzy jest wyposażona w przyłbice oraz rękawiczki dzięki, którym dokumenty uczestnika zostaną bezpiecznie odebrane przez kadrę.
 • Ze względu na zaostrzenie przepisów sanitarnych rezygnujemy z  planowych postojów podczas drogi do ośrodka. Uczestnicy powinni więc w miarę możliwości skorzystać z toalety przed odjazdem autokaru. Podczas podróży czynna będzie toaleta w autokarze. W wyjątkowych sytuacjach nagłej potrzeby postój będzie odbywał się z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego.
 • Przed wejściem do autokaru każdy uczestnik, mentor i członek kadry będzie mieć zmierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Po wejściu do autobusu uczestnik niezwłocznie zajmuje wskazane miejsce i zapina pasy bezpieczeństwa.
 • Opiekun/rodzic nie może wchodzić z dzieckiem do autokaru.
 • Podczas drogi do ośrodka każdy pasażer ma obowiązek założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa.
 • Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego spożywanie przekąsek/posiłków w autokarze jest zabronione.
 • W przypadku podróży samolotem wszystkich Uczestników programu obowiązuje dostosowanie się do zaleceń sanitarnych lotniska. 
 • Uczestnicy stosują się do instrukcji wydawanych przez kadrę koordynatorów podczas całego trwania obozu.
 • Miejsce zbiórki w hotelu zostanie zorganizowane w odpowiednio wyznaczonym i przygotowanym do tego miejscu z możliwością zachowania bezpiecznego co najmniej 2 metrowego odstępu. 
 • Uczestnicy będą zakwaterowani na podstawie płci i wieku z zachowaniem zaleceń bezpieczeństwa dotyczących liczby osób i powierzchni w pokoju, maksymalnie 4 osoby w pokoju przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 • Wszyscy uczestnicy, mentorzy i kadra podporządkowują się zaostrzonym zasadom bezpieczeństwa sanitarnego i często myja ręce oraz unikają dotykania ust i nosa.
 • W każdym hotelu są zachowane dodatkowe zalecenia sanitarne.
 • Ośrodki zapewniają dostęp do dodatkowych środków dezynfekujących, które są wystawione w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich uczestników, mentorów i kadry.
 • W pomieszczeniach należy nosić maseczki lub inne osłony ust i nosa.
 • Uczestnik odczuwający niepokojące objawy zdrowotne np. duszności niezwłocznie informuje o tym fakcie kierownika kolonii.
 • Wszystkie zajęcia grupowe odbywać się będą w mniejszych podgrupach
 • Uczestnicy muszą unikać kontaktu z osobami przydzielonymi do innej grupy zajęciowej.
 • Uczestnicy nie mogą odwiedzać się w swoich pokojach, wymieniać się ubraniami czy środkami higienicznymi np. kosmetykami.
 • Podczas posiłków każda z grup będzie miała swoją wydzieloną i przypisaną na cały tydzień przestrzeń, stoliki oraz miejsca przy stolikach.
 • Miejsca przy stołach będą tak ułożone aby można było zachować bezpieczna odległość 2 metrów.
 • Wszystkie posiłki są serwowane przez obsługę hotelu z zachowanie zaostrzonych środków bezpieczeństwa sanitarnego bezpośrednio do stolików.
 • Uczestnicy nie mogą częstować się wzajemnie jedzeniem np. ze swoich talerzy.
 • Zasady zachowania bezpiecznego odstępu i niemieszania się grup obowiązują również w czasie wolnym od zajęć.
 • Korzystanie z dodatkowych atrakcji hotelu np. basen, siłownia  jest uzależnione od indywidualnych zaostrzonych wytycznych wprowadzonych przez ośrodek i będzie możliwe po uprzednim ustaleniu zasad między kadrą a obsługą hotelu. 
 • Podczas sesji należy unikać gromadzenia się w jednym pomieszczeniu. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda zaleca się organizowanie sesji na zewnątrz.
 • Uczestnicy są zobowiązani do pilnowania swoich przyborów takich jak zeszyty, długopisy oraz materiałów do konwersacji i o niewymienianie się nimi.
 • Kadra i mentorzy zapewniają, że rezygnują z organizacji zabaw wymagających bliskiego kontaktu między uczestnikami na rzecz innych gier językowych.
 • Zamiast wycieczki poza teren ośrodka zorganizowane zostaną ciekawe i bezpieczne warsztaty na terenie hotelu.
 • Ośrodki, w których odbywają się wyjazdy również wdrażają zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
 • Uczestnicy dokładnie pakują wszystkie swoje rzeczy i pozostawiają pokoje w czystości.
 • Walizkę należy zostawić w miejscu wyznaczonym przez kadrę koordynatorów.
 • Ze względu na zaostrzenie przepisów sanitarnych postój podczas drogi do ośrodka będzie znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy. W związku z tym uczestnicy muszą skorzystać z toalety wcześniej.
 • Przed wejściem do autokaru każdy uczestnik, mentor i członek kadry będzie mieć zmierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Po wejściu do autobusu uczestnik niezwłocznie zajmuje wskazane miejsce i zapina pasy bezpieczeństwa.
 • Podczas drogi do ośrodka każdy pasażer ma obowiązek założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa.
 • Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego spożywanie przekąsek/posiłków w autokarze jest zabronione.
 • Z miejsca zbiórki uczestnika odbiera tylko jeden opiekun/rodzic.
 • Ze względów bezpieczeństwa rodzic/opiekun nie wchodzi do autokaru.
 • Rodzic odbierający dziecko powinien dostarczyć uaktualnione oświadczenie o swoim stanie zdrowia.
 • Rodzice/opiekunowie przekazują ww. dokument i podpisują listę odbioru dziecka po kolei i unikając spontanicznego tworzenia się zbiorowisk.
 • W przypadku podróży samolotem wszystkich Uczestników programu obowiązuje dostosowanie się do zaleceń sanitarnych lotniska.

Kursy dla dorosłych

 • Każdy uczestnik szkolenia pisemnie potwierdza, że:
  • nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 • Każdy uczestnik wyjazdu ma obowiązek dokładnie zapoznać się z regulaminem  uczestnictwa w szkoleniu
 • Zalecamy aby już na etapie  zapisu na szkolenie każdy uczestnik cierpiący na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, poinformował o tym fakcie organizatora wyjazdu. Dodatkowo zalecamy, aby w przypadku występowania chorób przewlekłych zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego czy nie ma przeszkód zdrowotnych, aby uczestnik pojechał na szkolenie.
 • Uczestnik ma obowiązek zaopatrzyć się w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu wypoczynku.
 • Członkowie kadry obozu również przedstawiają organizatorowi oświadczenia o swoim stanie zdrowia i braku objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, że w ciągu 14 dni poprzedzających rozpoczęcie wyjazdu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 • Podczas zbiórki należy zachować bezpieczny, co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób znajdujących się w miejscu zbiórki. 
 • Przed wejściem do autokaru każdy uczestnik, mentor i członek kadry będzie miał zmierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. 
 • Podczas drogi do ośrodka każdy pasażer ma obowiązek założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. 
 • Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego spożywanie przekąsek/posiłków w autokarze jest zabronione.
 • Uczestnicy stosują się do instrukcji wydawanych przez kadrę koordynatorów podczas całego trwania szkolenia.
 • Miejsce zbiórki w hotelu zostanie zorganizowane w odpowiednio wyznaczonym i przygotowanym do tego miejscu z możliwością zachowania bezpiecznego, co najmniej 2 metrowego odstępu. 
 • Wszyscy uczestnicy, mentorzy i kadra podporządkowują się zaostrzonym zasadom bezpieczeństwa sanitarnego i często myją ręce orz unikają dotykania ust i nosa. 
 • W każdym hotelu są zachowane dodatkowe zalecenia sanitarne.
 • Ośrodki zapewniają dostęp do dodatkowych środków dezynfekujących, które są wystawione w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich uczestników, mentorów i kadry. 
 • W pomieszczeniach należy nosić maseczki lub inne osłony ust i nosa. 
 • Uczestnik odczuwający niepokojące objawy zdrowotne np. duszności, niezwłocznie informuje o tym fakcie koordynatora. 
 • Miejsca przy stołach będą tak ułożone, aby można było zachować bezpieczną odległość 2 metrów.
 • Wszystkie posiłki są serwowane przez obsługę hotelu z zachowaniem zaostrzonych środków bezpieczeństwa sanitarnego bezpośrednio do stolików. 
 • Korzystanie z dodatkowych atrakcji hotelu, np. basen, siłownia, jest uzależnione od indywidualnych, zaostrzonych wytycznych wprowadzonych przez ośrodek i będzie możliwe po uprzednim ustaleniu zasad między kadrą a obsługą hotelu. 
 • Podczas sesji należy unikać gromadzenia się w jednym pomieszczeniu. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, zaleca się organizowanie sesji na zewnątrz. 
 • Zaleca się, aby uczestnicy zwracali szczególną uwagę na swoje przybory takie jak zeszyty, długopisy oraz materiały do konwersacji i o niewymienianie się nimi. 
 • Kadra i mentorzy zapewniają, że rezygnują z organizacji zabaw integracyjnych wymagających bliskiego kontaktu między uczestnikami na rzecz innych gier językowych. 
 • Ośrodki, w których odbywają się wyjazdy również wdrażają zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
 • Walizkę należy zostawić w miejscu wyznaczonym przez kadrę koordynatorów. 
 • Przed wejściem do autokaru każdy uczestnik, mentor i członek kadry będzie miał zmierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. 
 • Podczas drogi z ośrodka każdy pasażer ma obowiązek założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. 
 • Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego spożywanie przekąsek/posiłków w autokarze jest zabronione.

Pozdrawiamy 💛

Angloville Team

Nasze programy w Polsce

adult

Angielska Wioska

Program językowy z native speakers 1 na 1 dla dorosłychw Polsce. 6 dni.

kids

Angielska Wioska Kids
7-11 lat

Wyjazdowy program językowy z native speakers w Polsce. 7 dni.

junior

Angielska Wioska Junior
12-19 lat

Wyjazdowy program językowy z native speakers w Polsce. 7 dni.

ski

Angielska Wioska Junior SKI
12-19 lat

Obóz narciarski + kurs językowy w Angielskiej Wiosce. 7 dni.